สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะ กรอ กระโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017231962) | งบประมาณ 1,300,000.00
เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017217961) | งบประมาณ 2,400,000.00
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017214675) | งบประมาณ 1,288,000.00
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย) จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017210711) | งบประมาณ 527,900.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อHand Held Smart Communicator จำนวน 2 SE หซ.1/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017205491) | งบประมาณ 856,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 29 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017197653) | งบประมาณ 1,760,000.00
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)    17 ม.ค. 2561
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 (แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ) จำนวนประมาณ 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 61017189513) | งบประมาณ 1,027,200.00
กรุงเทพมหานคร    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เสริมดึงหัวไหล่และพยุงแขนสำหรับใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017181409) | งบประมาณ 1,100,000.00
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017173448) | งบประมาณ 1,295,950.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017168904) | งบประมาณ 822,400.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร 8 ชั้น 4 จุด ภายในอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017132508) | งบประมาณ 6,480,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบห้องปรับบรรยากาศความดันสูงชนิดตอนเดียว ( Hyperbaric Chamber System ) (ว.5006/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017126527) | งบประมาณ 25,195,200.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์วารสาร รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017121473) | งบประมาณ 1,000,000.00
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)) รุ่นที่ 3/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017120773) | งบประมาณ 3,248,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์วารสารรายไตรมาส รวม 3 ฉบับต่อปี ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017117726) | งบประมาณ 1,020,000.00
จังหวัดอ่างทอง    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017116679) | งบประมาณ 2,605,100.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017108712) | งบประมาณ 838,880.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารการเรียนการสอน อาคาร ๑,๒,๓ และ ๔ คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 8 เดือน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017106292) | งบประมาณ 1,749,000.00
เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017101280) | งบประมาณ 576,000.00
องค์การมหาชน    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017100132) | งบประมาณ 3,709,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017069084) | งบประมาณ 1,288,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017065717) | งบประมาณ 1,699,850.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องดนตรีวงเครื่องเป่าประกอบการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017058866) | งบประมาณ 7,526,500.00
กรมสรรพากร    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาและจัดการให้บริการระบบทะเบียนคุมรายการและจัดทำบัญชีผู้เสียภาษี (TCL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017057556) | งบประมาณ 12,097,000.00
กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบก    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017052059) | งบประมาณ 5,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017050162) | งบประมาณ 1,963,800.00
จังหวัดอ่างทอง    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017042574) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตไพโรเทคนิคและสายชนวนไว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017036198) | งบประมาณ 896,930.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    17 ม.ค. 2561
      สอบราคาจ้างขนย้ายน้ำมันดีเซล จากโรงไฟฟ้าวังน้อยไปยังโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวนประมาณ 3 ล้านลิตร(-10%) (เลขที่โครงการ : 61016000080) | งบประมาณ 2,410,121.50
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเตียงเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แบบไฮโดรลิก จำนวน 2 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127438261) | งบประมาณ 540,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127408991) | งบประมาณ 1,288,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดผ่าดูการทำงานภายในเครื่องยนต์กังหันก๊าซ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127379828) | งบประมาณ 15,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127325055) | งบประมาณ 669,000.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด 500 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127317749) | งบประมาณ 910,853.00
กรมชลประทาน    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127286144) | งบประมาณ 2,810,600.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127259115) | งบประมาณ 5,576,840.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ พร้อมรับประกัน 1 ปี และงานให้บริการซ่อมแซมแก้ไขต่อเนื่อง 4 ปี จำนวน 540 ชุด ราคากลาง กฟผ.รวม 5,507,076.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127245786) | งบประมาณ 6,707,616.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารปฏิบัติการดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127035317) | งบประมาณ 40,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อSTUD BOLT 1X30 IN จำนวน 10,000 ชุด ตามรหัสเลขที่ MA0-8681-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127007900) | งบประมาณ 1,660,747.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117268067) | งบประมาณ 3,500,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถนะยานยนต์ 4WD แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117265629) | งบประมาณ 10,575,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อSTUD BOLT 1X26 IN จำนวน 13,000 EA ตามรหัสเลขที่ MA0-8683-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107219397) | งบประมาณ 1,918,049.90
สถาบันบำราศนราดูร    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อmeropenem 1 g powder for solution for injectioninfusion, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107203979) | งบประมาณ 4,815,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรองเท้าสำหรับใช้ในการดับไฟไหม้หญ้า 1,623 คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107153380) | งบประมาณ 1,785,300.00
กรมสรรพากร    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบุคลากรเพื่อถ่ายภาพแบบและบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานสรรพากรภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017225054) | งบประมาณ 4,434,400.00
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017224684) | งบประมาณ 1,688,200.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017223919) | งบประมาณ 1,250,000.00
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017223409) | งบประมาณ 2,000,000.00
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างออกแบบนิทรรศการชั่วคราว เรื่อง Logical ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017222544) | งบประมาณ 600,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโต๊ะไฟเบอร์กลาสพร้อมเก้าอี้นั่ง สำหรับอาคารสโมสร จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017220835) | งบประมาณ 1,400,000.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017219065) | งบประมาณ 1,200,000.00
เทศบาลนครรังสิต    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์จรจัดและป้องกันโรคจากสัตว์ติดต่อสู่ประชาชนในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017218937) | งบประมาณ 2,040,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริการทำความสะอาด ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา หอบังคับการบินบุรีรัมย์ และหอบังคับการบินร้อยเอ็ด เป็นเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017218498) | งบประมาณ 2,676,000.00
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017218242) | งบประมาณ 2,000,000.00
จังหวัดปทุมธานี    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม (Herbal Nuceutical Market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017216591) | งบประมาณ 5,000,000.00
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธี e-bidding (e-13.2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017216575) | งบประมาณ 1,059,300.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการจัดหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม 8 สัปดาห์ สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (Eight-Week Coaching of Innovative Business Management Program) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017216464) | งบประมาณ 4,200,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ชนิดเหลว จำนวน 90,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017216379) | งบประมาณ 780,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017215831) | งบประมาณ 1,256,000.00
โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2561 จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017212808) | งบประมาณ 608,800.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017211329) | งบประมาณ 999,642.15
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017211258) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาและระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017210928) | งบประมาณ 522,600.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 BTU จำนวน 8 ชุด ณ ชั้น 2 อาคารสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017210836) | งบประมาณ 1,250,000.00
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (e-14.2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017210738) | งบประมาณ 592,900.00
สำนักงานธนานุเคราะห์    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017209373) | งบประมาณ 1,600,000.00
กรมสรรพากร    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างบุคคลากรเพื่อถ่ายภาพแบบและบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017208571) | งบประมาณ 4,434,400.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017207006) | งบประมาณ 540,000.00
กรมอุทกศาสตร์    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ DGPS (แบบต่อเชื่อมระบบอำนวยการรบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017206562) | งบประมาณ 1,311,200.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อTRANSPARENT DRESSING SIZE 6 CM. X 7 CM.WITH IV (100S) จำนวน 840 BOX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017206191) | งบประมาณ 593,208.00
กรมประมง    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017205223) | งบประมาณ 1,128,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อข้อต่อสามทางใช้ในการแพทย์ (THREE WAY STOPCOCK FOR MEDICAL USE) จำนวน 90,000 EA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017195329) | งบประมาณ 1,155,600.00
องค์การเภสัชกรรม    16 ม.ค. 2561
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 24,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 61017194500) | งบประมาณ 1,887,480.00
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017189118) | งบประมาณ 1,288,000.00
กรุงเทพมหานคร    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเสริมสำหรับส่องตรวจและผ่าตัดกระดูกข้อเข่า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017177848) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมชลประทาน    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้องานซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เลขที่ EB.(ซ)๑/๒๕๖๑(สบอ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017177670) | งบประมาณ 1,574,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017175284) | งบประมาณ 1,925,600.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตซองหนังใส่บัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 4,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017171612) | งบประมาณ 650,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสไลด์ชิ้นเนื้อชนิดอัตโนมัติ (Automated Slide Strainer) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017167887) | งบประมาณ 700,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อ Roller Dollies ขนาดรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 ตันต่อตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017160775) | งบประมาณ 1,251,900.00
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017156026) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017146693) | งบประมาณ 3,579,835.00
เทศบาลนครรังสิต    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการรับ-ส่ง ผู้เจ็บป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017144067) | งบประมาณ 3,000,000.00
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017140842) | งบประมาณ 1,500,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุและครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017131179) | งบประมาณ 13,854,700.00
ศูนย์บริการสาธารณสุข 27จันทร์ฉิมไพบูลย์    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017129421) | งบประมาณ 1,288,000.00
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการ อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017121225) | งบประมาณ 6,651,000.00
จังหวัดปทุมธานี    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม (Herbal Nuceutical Market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017116440) | งบประมาณ 5,000,000.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017112164) | งบประมาณ 5,920,000.00
กองทัพบก โดย กรมดุริยางค์ทหารบก    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดหา สป. สาย สก. (กลองเล็กเดินแถวพร้อมอุปกรณ์ และ ขลุ่ยปิคโคโล่พร้อมกล่อง) สนับสนุน พล.1 รอ., พล.ม.2 รอ. และ นสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017112102) | งบประมาณ 2,820,000.00
จังหวัดอ่างทอง    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017104150) | งบประมาณ 917,900.00
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ อุทิศ    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017096473) | งบประมาณ 1,288,000.00
ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017092908) | งบประมาณ 1,288,000.00
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการออนไลน์สำหรับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017085061) | งบประมาณ 26,039,500.00
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบการควบคุมสัญญาณเสียงดิจิทัลเพื่องานผลิตรายการในสตูดิโอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017084358) | งบประมาณ 900,000.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจักรปักคอมพิวเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017065743) | งบประมาณ 900,000.00
สถาบันพระปกเกล้า    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017063533) | งบประมาณ 2,173,900.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017054308) | งบประมาณ 17,871,000.00
กรุงเทพมหานคร    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017036693) | งบประมาณ 14,344,600.00
องค์การเภสัชกรรม    16 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อตู้ Fume hood สำหรับดูดสารเคมี ขนาด 1.5 เมตร จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017034803) | งบประมาณ 1,540,800.00