สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
จังหวัดฉะเชิงเทรา    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อถุงมือสเตอร์ไรด์ 1 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037390190) | งบประมาณ 999,940.00
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย    23 มี.ค. 2561
      ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๗๑ เครื่อง คุณลักษณะตามเอกสารแนบ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 61037383626) | งบประมาณ 1,136,000.00
กรมประมง    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037381041) | งบประมาณ 1,578,620.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037380036) | งบประมาณ 814,000.00
กรุงเทพมหานคร    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037376690) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำการสอนภาษาอังกฤษโดยจ้างชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037357883) | งบประมาณ 1,095,921.00
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037349828) | งบประมาณ 700,000.00
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037341951) | งบประมาณ 1,900,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง    23 มี.ค. 2561
      สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดีเซลหอยโข่ง แบบลากจูง (เลขที่โครงการ : 61037340448) | งบประมาณ 675,000.00
เทศบาลตำบลเกาะขนุน    23 มี.ค. 2561
      สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเอื้อภิบาลซอย 3 (เลขที่โครงการ : 61037321515) | งบประมาณ 1,662,000.00
สถาบันบำราศนราดูร    23 มี.ค. 2561
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 5,109 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 61037317030) | งบประมาณ 388,130.73
การเคหะแห่งชาติ    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเคหะกตัญญูคลองหลวง ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037306678) | งบประมาณ 1,500,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทำต้นแบบและผลิตงานไม้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037296000) | งบประมาณ 1,850,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิค ชนิดตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 แรงม้า spec.341806 (Z218F1010604) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037278342) | งบประมาณ 1,712,000.00
องค์การเภสัชกรรม    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดแผนกผลิตยาทดลองระดับ Pilot scale (Pilot Plant) กองการผลิตและบริเวณที่กำหนด จำนวน 2 คน ระยะเวลา 16 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037273909) | งบประมาณ 500,000.00
กรมทรัพย์สินทางปัญญา    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IDE Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037266135) | งบประมาณ 4,259,000.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้งที่ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037265828) | งบประมาณ 4,700,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูล NEIS พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037260694) | งบประมาณ 1,500,000.00
สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037257046) | งบประมาณ 561,750.00
เทศบาลตำบลสามง่าม    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถแบคโฮบลูมยาวประจำในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลสามง่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037245755) | งบประมาณ 786,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างติดตั้งฟิล์มกันความร้อนภายในอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037236095) | งบประมาณ 6,500,000.00
เทศบาลเมืองพิมลราช    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน (สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037227078) | งบประมาณ 2,500,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างพัฒนา Chatbotและระบบ API กลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากโครงการย่อยต่างๆ ภายใต้โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขตลอดช่วงอายุคนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037219392) | งบประมาณ 950,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดหาผู้พิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037214555) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเอ็กสแตนด์ (X-STAND) จำนวน 595 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037214208) | งบประมาณ 595,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC-MS) (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037208131) | งบประมาณ 2,042,500.00
เทศบาลตำบลเสาธงหิน    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037191960) | งบประมาณ 2,700,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาระดับสารเคมีต่างๆ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037191597) | งบประมาณ 2,880,750.30
กระทรวงการต่างประเทศ    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกรองน้ำพุ (บ่อ A B C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037165439) | งบประมาณ 1,500,000.00
กองทัพบก    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์เอกสารข่าวทหารบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037137327) | งบประมาณ 1,650,000.00
กองบัญชาการกองทัพไทย    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบคลังข้อมูล และระบบการจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037132791) | งบประมาณ 1,850,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037097802) | งบประมาณ 1,945,772.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037040620) | งบประมาณ 4,080,000.00
การประปานครหลวง    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดข้อมูลการสูบจ่ายน้ำและควบคุมระยะไกล (Remote Station) จำนวน 197 สถานี เลขที่ จท.(ฝคจ) 1/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037034697) | งบประมาณ 4,922,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกร์ต่อพ่วง พร้อมระบบปฎิบัติการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037005434) | งบประมาณ 3,422,200.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบ CSCS สำหรับงานติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี เพิ่มเติม ที่สถานีไฟฟ้าครบุรี จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027458297) | งบประมาณ 577,800.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบ CSCS สำหรับงานติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี เพิ่มเติม ที่สถานีไฟฟ้าพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027457707) | งบประมาณ 577,800.00
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและติดตั้งในอาคาร เอ และอาคาร บี ของอาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027423001) | งบประมาณ 600,000.00
กรุงเทพมหานคร    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027385205) | งบประมาณ 1,100,000.00
เทศบาลตำบลเสาธงหิน    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027373465) | งบประมาณ 1,987,000.00
กรมท่าอากาศยาน    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดป้องกันความร้อน/กู้ภัย จำนวน ๑๑๔ ชุด (ทกบ.๖ ทอด.๕ ทสฎ.๕ ทอบ.๘ ทขก.๘ ทนศ.๕ ทพล.๘ ทตง.๗ ทสน.๗ ทนน.๓ ทนพ.๓ ทรอ.๓ ทลป.๓ ทลย.๓ ทนธ.๖ ทมด.๓ ทบร.๓ ทชพ.๓ ทรน.๓ ทพร.๓ ทมส.๖ ทหห.๖ ทปย.๒ ทนม.๓ ทพช.๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027367171) | งบประมาณ 13,246,800.00
เทศบาลตำบลเสาธงหิน    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027367078) | งบประมาณ 1,987,000.00
กรมธนารักษ์    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027350837) | งบประมาณ 29,521,000.00
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027329913) | งบประมาณ 990,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาวิเคราะห์แยกชนิดเม็ดเลือดขาวชนิดCD3/CD4/CD45 จำนวน 5,500 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027313824) | งบประมาณ 1,375,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 6 ล้อ พร้อมประกอบแซซซีส์ต่อตัวถัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027300559) | งบประมาณ 6,000,000.00
กรมธนารักษ์    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำถุงผ้าดิบสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027293846) | งบประมาณ 1,632,600.00
ธนาคารกรุงไทย    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) อาคารนานาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027291952) | งบประมาณ 8,206,000.00
กรมควบคุมโรค    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027276427) | งบประมาณ 686,400.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 170 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027252678) | งบประมาณ 5,355,000.00
การเคหะแห่งชาติ    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและบริการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027207390) | งบประมาณ 15,000,000.00
จังหวัดนครปฐม    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (Routine Chemistry) จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027138028) | งบประมาณ 8,004,665.00
กรุงเทพมหานคร    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027032600) | งบประมาณ 7,500,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบติดตามและกำกับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบรวมศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017486410) | งบประมาณ 51,320,000.00
กรมสรรพากร    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้กับระบบเครื่องพิมพ์ต่อเนื่องความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017416150) | งบประมาณ 3,689,360.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    23 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องมือซ่อมแซมแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ระบบควบคุมจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117334397) | งบประมาณ 5,599,310.00
กรมศิลปากร    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเคร่ื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037372222) | งบประมาณ 787,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบชนิด 2 ตาติดกล้องถ่ายภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037372048) | งบประมาณ 900,000.00
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037369687) | งบประมาณ 650,000.00
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี    22 มี.ค. 2561
      โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และ SMEs (เลขที่โครงการ : 61037368264) | งบประมาณ 2,000,000.00
กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037365362) | งบประมาณ 2,498,400.00
กรมชลประทาน    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างซ่อมอะไหล่และอุปกรณ์เรือขุด ยี่ห้อ AMMCO MODEL PD-12 C. SERIAL NO.6707 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037363563) | งบประมาณ 1,259,200.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ , เขตชุมชน และบริเวณอื่น ๆ ในเขตตำบลหอมเกร็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037359571) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมศิลปากร    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาบริก่ารห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037359429) | งบประมาณ 3,384,000.00
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และ SMEs ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037359260) | งบประมาณ 2,000,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD) กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037358097) | งบประมาณ 1,840,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรม พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037357504) | งบประมาณ 720,000.00
จังหวัดนครปฐม    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวจำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037356820) | งบประมาณ 1,715,000.00
จังหวัดปทุมธานี    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นความถี่สูงและแรงลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037355715) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037350255) | งบประมาณ 878,400.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037347136) | งบประมาณ 1,600,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 100 ชุด 2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037343418) | งบประมาณ 3,300,000.00
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเตียงหัตถการ จำนวน 3 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037341743) | งบประมาณ 540,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ติดตั้ง ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมจำนวน 49 ชุด (10P61-105) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037341215) | งบประมาณ 4,590,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาเส้นทางและจัดทำคู่มือวางแผนกิจกรรมไมซ์ (Thailand 7 MICE Magnificent Themes) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037339788) | งบประมาณ 2,500,000.00
โรงเรียนสารวิทยา    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างครูชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037338125) | งบประมาณ 3,520,000.00
เทศบาลตำบลบางกะดี    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037333463) | งบประมาณ 952,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบพื้นฐานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037332421) | งบประมาณ 3,424,000.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อRheometer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037327629) | งบประมาณ 1,400,000.00
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดทำชุด Welcome Pack ใหม่ จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037326575) | งบประมาณ 1,593,000.00
กรมชลประทาน    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สถานการณ์น้ำและงานชลประทานผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037321543) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนระบบงานแพทย์ผู้ป่วยใน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037317551) | งบประมาณ 673,400.00
สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุดาดผิวจราจร,งานอาคารระบายน้ำ,วัสดุเครื่องหมายจราจรและป้ายโครงการ จำนวน ๔๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037315343) | งบประมาณ 1,103,669.56
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดทำวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สสปน. ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037312305) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการนำคณะผู้บริหารของสำนักงานงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมประเมินผลกิจกรรมการตลาด The Worldwide Exhibition for Meeting, Incentive Travel Events (IMEX 2018) ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037305910) | งบประมาณ 1,477,000.00
โรงเรียนหอวัง    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ สอวน. เคมี 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037296176) | งบประมาณ 1,966,168.00
โรงเรียนประถมนนทรี    22 มี.ค. 2561
      สอบราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (เลขที่โครงการ : 61037289917) | งบประมาณ 1,724,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบประมวลผลภาพถ่ายเชิงชีวภาพ (Computer Server) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037288261) | งบประมาณ 834,600.00
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการกัดกร่อนทองแดงของน้ำมันปิโตรเลียม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037283911) | งบประมาณ 565,000.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน และสำหรับประมวลผลพร้อมชุดระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037274219) | งบประมาณ 933,000.00
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างครูชาวต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาเฉพาะของแผนการเรียน MEP IEP และSMSIP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037262591) | งบประมาณ 2,750,000.00
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037258840) | งบประมาณ 2,703,800.00
เทศบาลตำบลแปลงยาว    22 มี.ค. 2561
      สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมผิวจราจร คสล.ถนนสายบ้านไผ่เเก้ว - คันคลอง หมู่ที่ 1,7 ตำบลแปลงยาว ช่วงกม. 0+000 ถึง กม. 0+503 (เลขที่โครงการ : 61037258036) | งบประมาณ 1,526,000.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบน้ำทิ้ง และระบบเครื่องกรองน้ำsoft ของอาคาร 9 ชั้น ชั้น 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037257746) | งบประมาณ 961,217.00
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037255721) | งบประมาณ 4,000,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการหลัก เพิ่มทักษะการผลิตสินค้า OTOP และสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน โครงการย่อย ส่งเสริมเส้นทาง OTOP และบริการเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการผลิตสินค้า OTOP และสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน (จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037238514) | งบประมาณ 4,500,000.00
การประปานครหลวง    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องวัดความเร็ว อัตราการไหลของกระแสน้ำและระดับน้ำ แบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 ระบบ เลขที่ ฝนส.ซล.02/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037229406) | งบประมาณ 2,568,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้ ตามโครงการถนนต้นไม้สายอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้ 9 สายหลัก (ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037213822) | งบประมาณ 2,297,300.00
จังหวัดปทุมธานี    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ส่วนราชการ สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037177662) | งบประมาณ 637,000.00
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์    22 มี.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037167267) | งบประมาณ 1,125,450.00