สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยมหิดล    23 ส.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อระบบ System Monitoring พร้อมอุปกรณ์พกพาเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด (เลขที่โครงการ : 60085162061) | งบประมาณ 1,200,000.00 | Download
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    22 ส.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่แบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 60085190324) | งบประมาณ 495,000.00 | Download
ศาลแขวงนนทบุรี    17 ก.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงนนทบุรี (เลขที่โครงการ : 60085087154) | งบประมาณ 2,577,000.00 | Download
โรงเรียนสตรีวิทยา    23 ส.ค. 2560
      สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว 80 แกรม เอ4,กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว 80 แกรม เอฟ4 , กระดาษปรู้ฟโรเนียว 70 แกรม เอฟ4) (เลขที่โครงการ : 60086428826) | งบประมาณ 668,136.00 | Download
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    18 ก.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60097069851) | งบประมาณ 2,100,000.00 | Download
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    18 ก.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างของที่ระลึกทำด้วยทองคำมีสัญลักษณ์ กทพ. สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี 25 ปี 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี ประจำปี2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60097070716) | งบประมาณ 4,262,500.00 | Download
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    18 ก.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60097069319) | งบประมาณ 720,000.00 | Download
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    18 ก.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้าบริเวณโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60097088790) | งบประมาณ 600,000.00 | Download
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    18 ก.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคารเจ้าคุณทหารและอาคารบุนนาค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60097064268) | งบประมาณ 2,500,000.00 | Download
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    8 ก.ย. 2560
      สอบราคาจ้างการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 7 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 อู่นครอินทร์ (เลขที่โครงการ : 60075023472) | งบประมาณ 365,699.25 | Download
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    8 ก.ย. 2560
      สอบราคาจ้างการว่าจ้างเหมาทำความสะอาด เขตการเดินรถที่ 7 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 อู่นครอินทร์ (เลขที่โครงการ : 60075024030) | งบประมาณ 188,748.00 | Download
มหาวิทยาลัยมหิดล    23 ส.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อระบบ System Monitoring พร้อมอุปกรณ์พกพาเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด (เลขที่โครงการ : 60085162061) | งบประมาณ 1,200,000.00 | Download
มหาวิทยาลัยมหิดล(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)    22 ส.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบ All in One แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 60 ชุด,เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 180 เครื่อง จำนวน 2 รายการ (เลขที่โครงการ : 60085183437) | งบประมาณ 1,860,000.00 | Download
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    22 ส.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่แบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 60085190324) | งบประมาณ 495,000.00 | Download
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    18 ส.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องรีดขยายผิวหนัง จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 60085104385) | งบประมาณ 167,000.00 | Download
กรุงเทพมหานคร    23 พ.ค. 2560
      สอบราคาจ้างเหมาทำหลอดอลูมิเนียม ขนาดความจุ 25 กรัม จำนวน 300,000 หลอด (เลขที่โครงการ : 60055071146) | งบประมาณ 751,140.00 | Download
มหาวิทยาลัยมหิดล    23 พ.ค. 2560
      สอบราคาซื้อชุดส่งและรับสัญญาณสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จำนวน 1 ชุด (เลขที่โครงการ : 60055072207) | งบประมาณ 361,930.00 | Download
ธนาคารกรุงไทย    21 เม.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดทำชุดของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ลูกค้า KTB Precious Plus ประจำปี 2560 (เลขที่โครงการ : 60045048832) | งบประมาณ 3,500,000.00 | Download
ธนาคารกรุงไทย    12 เม.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์พัสดุประเภท ซองพลาสติกใส่บัตร ATM. รหัสพัสดุ ENG.007200 (เลขที่โครงการ : 60045025640) | งบประมาณ 1,263,250.00 | Download
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    7 เม.ย. 2560
      สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บริการนิสิตนักศึกษาพิการ (DSS CENTER) จำนวน ๑ งาน (เลขที่โครงการ : 60046018483) | งบประมาณ 1,769,096.35 | Download