สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจากเจลและเมมเบรน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117251030) | งบประมาณ 1,850,000.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและย้ายตำแหน่งเสาไฟสองสว่าง และเสาไฟโดยรอบอุทยานฯ เพื่อป้องกันอุบัติภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117232372) | งบประมาณ 1,498,600.00
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบรดน้ำต้นไม้โซน C ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117223134) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริษัทดำเนินการตรวจประเมินและรับรองจำนวนผู้เข้าร่วมงานและพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Audit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117213481) | งบประมาณ 3,900,000.00
กรุงเทพมหานคร    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ จำนวน ๒ รายการ รวม ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117212484) | งบประมาณ 1,608,000.00
กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117191435) | งบประมาณ 17,089,100.00
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำปกปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117171196) | งบประมาณ 900,000.00
กรมท่าอากาศยาน    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา สะพานเทียบเครื่องบิน 6 ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117164467) | งบประมาณ 4,830,000.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117154790) | งบประมาณ 6,821,470.00
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหลอดประหยัดพลังงาน (LED) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ รวม 9,399 หลอด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117132824) | งบประมาณ 5,472,190.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    20 พ.ย. 2560
      เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 60117131793) | งบประมาณ 8,500,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อระบบต้นแบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพร้อมแหล่งกำเนิดแสงสำหรับการผลิตโปรตีนพอลิแซ็กคาไร์ดและเภสัชภัณฑ์จากสาหร่ายนำ้จืด/น้ำเค็ม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117129822) | งบประมาณ 6,600,000.00
เทศบาลเมืองลำตาเสา    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนเลียบคลองกระทุ่มลาย (ชุมชนกระทุ่มลาย) หมู่ที่ 11 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117119548) | งบประมาณ 2,100,000.00
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117099434) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยสุภาร่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117092928) | งบประมาณ 7,350,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษใบเสร็จรับเงิน (GSB) จำนวน 870 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117092835) | งบประมาณ 892,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษจดหมายเตือนให้ชำระหนี้ (GSB) จำนวน 1,385 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117092774) | งบประมาณ 1,212,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษใบแจ้งหนี้ (SME BANK) จำนวน 762 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117092717) | งบประมาณ 647,700.00
กรุงเทพมหานคร    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยประชาชื่น 37 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117086848) | งบประมาณ 10,140,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์เก๋ง 4 ประตู ยี่ห้อ Honda รุ่น Accord Hybrid จำนวน 1 คันระยะเวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117080661) | งบประมาณ 1,650,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (รายการที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117004459) | งบประมาณ 13,616,876.00
กรุงเทพมหานคร    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยคลองสิบ - สิบสี่ 1 (ซอยค้างคาวแม่ไก่) จากถนนคลองสิบ - สิบสี่ ถึงจุดที่กำหนดให้ แขวงคลองสิบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107214898) | งบประมาณ 3,401,000.00
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์สำรองข้อมูล ชนิเทป TAPE Library พร้อมม้วนเทปและติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107202857) | งบประมาณ 990,000.00
กรมท่าอากาศยาน    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อระบบ Digital CCTV จำนวน 58 กล้อง และระบบควบคุมพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107188618) | งบประมาณ 14,900,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าศพ จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107185828) | งบประมาณ 1,298,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ธอส. จำนวน 5,100 กล่อง (สำหรับปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107163537) | งบประมาณ 4,202,400.00
กรมท่าอากาศยาน    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107149782) | งบประมาณ 18,506,000.00
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อสารส้มก้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107123332) | งบประมาณ 4,459,000.00
กรมท่าอากาศยาน    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. จำนวน 8 เครื่อง ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานนครพนม และท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107063651) | งบประมาณ 25,600,000.00
กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา    20 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างงานระบบส่งน้ำในไร่นา คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ความยาว ๑,๔๐๐ เมตร บ้านจรเข้ไล่ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107031817) | งบประมาณ 7,110,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    20 พ.ย. 2560
      จ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูลและปฏิบัติการสำรอง (กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล) (เลขที่โครงการ : 60087007541) | งบประมาณ 1,995,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117252955) | งบประมาณ 5,000,000.00
กรมยุทธบริการทหาร    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์สายพลาธิการสายพลาธิการ (ครุภัณฑ์ที่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117251719) | งบประมาณ 2,488,900.00
เทศบาลตำบลบางคล้า    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริหารจัดการตลาดน้ำบางคล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117251092) | งบประมาณ 630,000.00
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 10 เดือน(ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ) จำนวน 14 เครื่อง(1,255,800 แผ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117250478) | งบประมาณ 540,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างดูแลสวนและบำรุงรักษาต้นไม้ หอพักนักศึกษา(ตั้งแต่วันที่ ๑ ธัวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117249592) | งบประมาณ 1,426,422.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื้อด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117248449) | งบประมาณ 2,450,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    17 พ.ย. 2560
      ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู (2 บานประตู) จำนวน 1 รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 60117247577) | งบประมาณ 1,350,000.00
จังหวัดปทุมธานี    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมา ตรวจสุขภาพ นักศึกษา ปีที่ ๒ - ๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117246951) | งบประมาณ 1,373,605.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117246898) | งบประมาณ 787,000.00
สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อลูกรัง บ.เขาปอ ม.7 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 20 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117243463) | งบประมาณ 518,400.00
สำนักงานประกันสังคม    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117242242) | งบประมาณ 966,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117241965) | งบประมาณ 700,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำของที่ระลึกงานวันเด็กแห่งชาติ กฟผ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117241064) | งบประมาณ 600,000.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117240438) | งบประมาณ 675,500.00
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117240126) | งบประมาณ 650,000.00
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้ออาหารดิบและเครื่องปรุงเป็นรายสิ่ง (แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117239274) | งบประมาณ 1,051,960.00
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารตามโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117239200) | งบประมาณ 998,400.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ขนาด 31 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117238886) | งบประมาณ 548,400.00
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117238252) | งบประมาณ 1,200,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่าย และระบบความปลอดภัย ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117236843) | งบประมาณ 1,680,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสำหรับผู้สูงอายุ ปีที่ ๕ (๖๐+ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117234367) | งบประมาณ 1,200,000.00
สำนักงานคุมประพฤกรุงเทพมหานคร 9    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117234115) | งบประมาณ 418,500.00
สำนักงานประกันสังคม    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117233777) | งบประมาณ 730,000.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน-งานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 กลุ่ม 111 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117231417) | งบประมาณ 2,321,374.72
กรุงเทพมหานคร    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักการศึกษา ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 Mbps ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117229046) | งบประมาณ 1,707,600.00
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดทำสำเนาวีดิทัศน์สำหรับการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117224584) | งบประมาณ 551,880.00
กรุงเทพมหานคร    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารชนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117221045) | งบประมาณ 1,288,000.00
กรมที่ดิน    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117218990) | งบประมาณ 1,100,000.00
กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางคลองเปรม    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหาบหาม ขนาด 18 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117218052) | งบประมาณ 2,640,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117217801) | งบประมาณ 1,900,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117215102) | งบประมาณ 800,000.00
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117213338) | งบประมาณ 418,500.00
กรมการข้าว    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117212932) | งบประมาณ 1,214,000.00
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ (เพื่อยืมเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117211555) | งบประมาณ 1,494,000.00
สถาบันประสาทวิทยา    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560-30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117204811) | งบประมาณ 1,155,000.00
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการโรงเรียนนายร้อนตำรวจ    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบกล้องวงจรปิดภายในห้องสมุดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117202562) | งบประมาณ 1,462,800.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117201916) | งบประมาณ 3,488,200.00
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อหลอดไฟแอลอีดีพร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117193751) | งบประมาณ 756,570.00
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแกนหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117188208) | งบประมาณ 2,500,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    17 พ.ย. 2560
      ครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ (เลขที่โครงการ : 60117174021) | งบประมาณ 1,200,000.00
กรมการขนส่งทางบก    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์เปิดตัวโครงการเชิงรุกตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้สู่สาธารณะผ่านการสร้างเครือข่ายด้านมวลชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117172157) | งบประมาณ 800,000.00
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการระบบวิศวกรรมของอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117171601) | งบประมาณ 2,300,000.00
กรมการขนส่งทางบก    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้ออัตลักษณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117170858) | งบประมาณ 2,400,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องบินไร้คนขับสำหรับแผนที่ทางอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117169596) | งบประมาณ 4,166,700.00
กรมควบคุมโรค    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมควบคุมโรคทางสื่อมวลชนโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117161894) | งบประมาณ 1,350,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บและรับ-ส่ง ข้อมูลปริมาณมากผ่านเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117159340) | งบประมาณ 800,000.00
กรมขนส่งทหารอากาศ    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117158254) | งบประมาณ 21,852,000.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบริการจัดเลี้ยงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117157319) | งบประมาณ 3,000,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดหาสิ่งพิมพ์โลโก้ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117155204) | งบประมาณ 740,000.00
กรมทรัพยากรธรณี    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117153477) | งบประมาณ 641,600.00
กรมบังคับคดี    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117146845) | งบประมาณ 21,291,600.00
กรุงเทพมหานคร    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117146461) | งบประมาณ 1,288,000.00
สถาบันบำราศนราดูร    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อLansoprazole ๓๐ mg. tablet ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๕๙๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117136447) | งบประมาณ 4,969,080.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117133783) | งบประมาณ 555,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    17 พ.ย. 2560
      ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 39 รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 60117117795) | งบประมาณ 7,340,702.90
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ขนาด ๑,๐๐๐ กิโลกรัม สำหรับอาคาร ๑๑ ชั้น จำนวน ๑๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117113883) | งบประมาณ 41,409,000.00
สำนักงานประกันสังคม    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 และอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117111464) | งบประมาณ 552,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรียนพหลโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117109248) | งบประมาณ 2,401,000.00
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117106083) | งบประมาณ 4,340,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการห้องประชุม ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117104902) | งบประมาณ 5,014,274.00
โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาค่ายฝึกประสบการณ์ในประเทศ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117103370) | งบประมาณ 882,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117099793) | งบประมาณ 2,020,000.00
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ Science Museum Maker ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117097587) | งบประมาณ 920,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117096044) | งบประมาณ 3,542,600.00
กรุงเทพมหานคร    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยแยกถนนบางบอน 5 จากบ้านเลขที่ 1384 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117093219) | งบประมาณ 2,363,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครูภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117090736) | งบประมาณ 1,797,600.00
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบยืนยันตัวบุคคล พร้อมตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัยและป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายจากภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117090634) | งบประมาณ 1,291,840.00
จังหวัดสมุทปราการ    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (16 Slice multi-detector CT scan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117085861) | งบประมาณ 9,436,635.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    17 พ.ย. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อหม้อหุงข้าวด้วยแก๊ส ขนาด 50 คน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117084493) | งบประมาณ 1,200,000.00