สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน รับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำกองวิศวกรรมอากาศยาน ดอนเมือง เป็นเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037326328) | งบประมาณ 1,798,260.00
โรงเรียนวัดเวฬุวัน    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหารและครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม - ห้องเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037323458) | งบประมาณ 600,000.00
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตแบตเตอรี่ โลหะผสมตะกั่ว - แอนติโมนี่ 3.5% จำนวน 25,000 กก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037321220) | งบประมาณ 3,575,672.50
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037319372) | งบประมาณ 2,400,000.00
โรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ(ติวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037318079) | งบประมาณ 1,300,000.00
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037317815) | งบประมาณ 900,000.00
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา นชท.ภาคสมทบ ๑/๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037313736) | งบประมาณ 1,620,199.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อชนิดไร้สาย แบบ ๘ ช่องสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037312368) | งบประมาณ 1,500,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037305868) | งบประมาณ 1,810,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ต้นแบบกระทะล้อยืดหยุ่นได้สำหรับใช้กับรถกอล์ฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037298724) | งบประมาณ 2,500,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและจัดอบรมหลักสูตร มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน (Thailand Sustainable Event Professional Certificate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037292016) | งบประมาณ 970,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์แบบปิคอัพนั่ง 2 ตอน 4 ประตู จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037290332) | งบประมาณ 3,123,330.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างทีมประเมินผลภายนอกโครงการเครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037288089) | งบประมาณ 1,000,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037286654) | งบประมาณ 4,602,900.00
โรงเรียนวัดยม    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037286622) | งบประมาณ 1,000,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรม CLMV Familiarization Trip 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037285994) | งบประมาณ 2,550,000.00
กรมชลประทาน    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างทำชิ้นส่วนเครื่องกว้าน สำหรับงานประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037280387) | งบประมาณ 1,432,961.36
กรมชลประทาน    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 13 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037277143) | งบประมาณ 900,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037275108) | งบประมาณ 814,000.00
เทศบาลตำบลบางไทร    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037274626) | งบประมาณ 2,280,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย wifi ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037264216) | งบประมาณ 1,986,700.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดโครงการตลาดนัดแรงงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗ (แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037263372) | งบประมาณ 1,000,000.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037260816) | งบประมาณ 978,800.00
เทศบาลเมืองผักไห่    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องระบบเสียงไร้สาย จำนวน 10 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037257295) | งบประมาณ 715,000.00
จังหวัดปทุมธานี    19 มี.ค. 2562
      จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (3R) ในพื้นที่ภาคกลาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 62037254594) | งบประมาณ 1,694,800.00
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ สำหรับพัฒนาวิธีการวัดที่เป็นมาตรวิทยาขั้นสูง (ระยะที่ 2) CH-04 ชุดเครื่องชั่งไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037230848) | งบประมาณ 2,000,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตลูกอมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037228376) | งบประมาณ 847,440.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน สำหรับแผนกกุมารเวชกรรมและ NICU จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037225283) | งบประมาณ 850,000.00
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบประจำอาคารหมายเลข 59/27 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๕ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037224848) | งบประมาณ 554,700.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล้องวีดิทัศน์ ประเภท TYPE C แบบ Full HD พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037224451) | งบประมาณ 1,200,540.00
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดศาลจังหวัดสมุทสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037215558) | งบประมาณ 7,000,000.00
ศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทย    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆ ให้กับ นขต.ศบท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037194871) | งบประมาณ 2,223,767.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดการกลั่นระเหยสุญญากาศแบบฟิล์ม (Film Vacuum Distillation) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037194087) | งบประมาณ 1,740,997.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037189719) | งบประมาณ 3,000,000.00
สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037187036) | งบประมาณ 18,741,000.00
การยางแห่งประเทศไทย    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อแจ๊คเก็ตที่มีตราสัญลักษณ์ของ กยท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037185774) | งบประมาณ 1,500,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ, สี หรือชนิด LED ขาวดำ,สี พร้อมวางเครื่องพิมพ์ ระยะเวลา 3 ปี (งบประมาณปี 2562 - 2564) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037176429) | งบประมาณ 19,230,000.00
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037173496) | งบประมาณ 5,500,000.00
กรมชลประทาน    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุหลักงานผลิตบานระบาย สำหรับงานประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037172771) | งบประมาณ 9,160,555.74
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037171343) | งบประมาณ 12,188,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037167357) | งบประมาณ 918,820.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อCNC Thread Rolling Tool จำนวน ๑ ชุด เลขที่ หปฟธ.(ซ.)๔๓/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037166870) | งบประมาณ 642,000.00
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 106 ชุด (กลุ่มสาระฯเทคโนโลยีสารสนเทศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037159024) | งบประมาณ 2,968,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    19 มี.ค. 2562
      เครื่อง Potentiostat จำนวน 1 ชุด (เลขที่โครงการ : 62037147213) | งบประมาณ 1,500,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037141656) | งบประมาณ 8,439,881.80
กรุงเทพมหานคร    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างขยายผ่าตัดช่องท้องผ่านท่อทางหน้าท้อง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037105496) | งบประมาณ 880,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษาหอสมุด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037105411) | งบประมาณ 959,000.00
สถาบันราชประชาสมาสัย    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037091305) | งบประมาณ 703,300.00
กรุงเทพมหานคร    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไต Part A และPart B จำนวน 4,700 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037069820) | งบประมาณ 705,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มสายไฟ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037056781) | งบประมาณ 4,414,820.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037044578) | งบประมาณ 750,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด ๔.๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037012835) | งบประมาณ 595,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้สำหรับใส่ในลูกตาหลังต่อม่านตา Sulcus สำหรับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 600 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037010708) | งบประมาณ 3,210,000.00
สถาบันบำราศนราดูร    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037010477) | งบประมาณ 1,990,800.00
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการพัฒนาสายการผลิตของอากาศยานไร้นักบินแบบนารายณ์ ๓.๐ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027476147) | งบประมาณ 600,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027467674) | งบประมาณ 1,627,269.80
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์แบบมัลติฟังก์ชั่นรีเลย์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027454777) | งบประมาณ 1,998,400.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานระยะเวลา 33 เดือน (งบประมาณปี 2562-2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027453535) | งบประมาณ 12,833,333.33
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027449680) | งบประมาณ 2,250,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเก้าอี้พักคอยผู้โดยสารแบบแถวเรียง ๓ ที่นั่ง บริเวณชั้น ๔ อาคารเทียบเครื่องบิน C, E, F และ G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๒๐๐ ชุด รวม ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027427761) | งบประมาณ 10,700,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์มาตรฐานการวัด จำนวน 9 รายการ สำหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และหมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (ฺBasic Science) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027410592) | งบประมาณ 1,315,565.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน (ชนิดป้องกันยุง) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027374148) | งบประมาณ 93,662,520.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อยา Capecitabine 500 mg tablet จำนวน 557 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027373385) | งบประมาณ 5,423,509.00
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027350421) | งบประมาณ 695,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อGuy wire 5/16 inch (Code 4010-303-25000) จำนวน 429,000 เมตร ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP2-8948-BGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027325214) | งบประมาณ 16,419,503.10
กรุงเทพมหานคร    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๒๒๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027296529) | งบประมาณ 7,571,200.00
กรุงเทพมหานคร    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่อง CHILLER ขนาด ๖๐๐ TON พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027259092) | งบประมาณ 15,824,230.00
เรือนจำพิเศษธนบุรี    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ การทำงานของนักโทษเด็ดขาดออกทำงานฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการและงานสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027246353) | งบประมาณ 900,000.00
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบสองมิติ (Dual View) พร้อมระบบสายพานลำเลียง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027233962) | งบประมาณ 5,000,000.00
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทนและติดตั้งใหม่ จำนวน 96 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027204055) | งบประมาณ 3,753,600.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบสแกนลายนิ้วมือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027136067) | งบประมาณ 898,800.00
ธนาคารออมสิน    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027084319) | งบประมาณ 26,730,000.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อSulphonated castor oil 50% จำนวน 60,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017481465) | งบประมาณ 6,041,640.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017308578) | งบประมาณ 1,300,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและหน่วยจัดเก็บข้อมูล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017278865) | งบประมาณ 60,624,400.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อSpool insulator class 53-2 for 600V (code 6155-158-53200) จำนวน 300,000 ลูก ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP2-8940-AGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017122758) | งบประมาณ 8,214,390.00
การประปานครหลวง    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Ink Tank แบบต่างๆ จำนวน 2 รายการ งานเลขที่ ซล.16/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127332427) | งบประมาณ 711,764.00
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา    19 มี.ค. 2562
      ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๒๔ เครื่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 61127106689) | งบประมาณ 777,600.00
การประปานครหลวง    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์และเครื่องพิมพ์แบบต่างๆ จำนวน 8 รายการ เลขที่ ซล.28/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117220231) | งบประมาณ 2,858,933.00
กรมการแพทย์    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117076852) | งบประมาณ 11,010,800.00
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน (จ้างครูชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037310558) | งบประมาณ 730,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (Shopping List) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037309885) | งบประมาณ 530,600.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    18 มี.ค. 2562
      จ้างเหมาบริการดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจนวัตกรรม (เลขที่โครงการ : 62037302519) | งบประมาณ 3,000,000.00
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037302307) | งบประมาณ 900,000.00
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037301411) | งบประมาณ 2,619,441.99
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อแผ่นกั้น PE ประกอบใยแก้ว แบบ ส 1.3 จำนวน 200,000 แผ่น และ Microporous Phenolic Resin ประกอบใยแก้วแบบ MPR 17 จำนวน 100,000 แผ่น รวม 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037299693) | งบประมาณ 2,230,950.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำนักงานประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037296157) | งบประมาณ 598,000.00
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037295895) | งบประมาณ 1,251,400.00
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037291012) | งบประมาณ 4,500,000.00
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037290703) | งบประมาณ 1,600,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ กฟผ.ในงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2019 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1-2 สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037290223) | งบประมาณ 2,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพเจลและเมมเบรน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037289313) | งบประมาณ 2,140,000.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยาน STEYR (RIV) หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๙๙๔๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037286801) | งบประมาณ 2,292,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037286602) | งบประมาณ 2,171,860.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกระบวนการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037285384) | งบประมาณ 1,276,900.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อยา donepezil hydrochloride 10 mg orodispersible tablet, 1 tablet จำนวน 2,770 BOX(28 TAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037283911) | งบประมาณ 4,982,315.90
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อยา vildagliptin 50 mg tablet, 1 tablet จำนวน 4,550 BOX(56 TAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037283800) | งบประมาณ 4,990,212.50
กรุงเทพมหานคร    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาส่งตรวจชันสูตรภายนอกโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037283771) | งบประมาณ 3,000,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสติ๊กเกอร์ฉลากยา จำนวน 12,000,000 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037283077) | งบประมาณ 1,665,600.00
กรุงเทพมหานคร    18 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ แบบฝึกหัดฯ จำนวน 2 รายการ โครงการสอนภาษาอาหรับ กิจกรรมที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037275947) | งบประมาณ 2,000,000.00