สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107156077) | งบประมาณ 1,800,168.00
จังหวัดสมุทรปราการ    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจสุภาพประจำปี สำหรับประชาชนและพนักงานในสถานประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวนประมาณ ๔,๐๐๐ ราย ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107155680) | งบประมาณ 2,200,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างพลาสติกที่บรรจุอาหารเพื่อใช้ในการทดสอบภาชนะสัมผัสอาหารตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107154990) | งบประมาณ 1,000,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107154771) | งบประมาณ 2,576,000.00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107153072) | งบประมาณ 1,220,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107152425) | งบประมาณ 550,000.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) ของ สทอภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107151582) | งบประมาณ 1,000,000.00
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107151486) | งบประมาณ 533,000.00
กรมชลประทาน    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถขุด (รถ.724) จำนวน 63 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107151102) | งบประมาณ 1,148,000.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าเลื่อนไฟฟ้าปรับระดับขึ้นที่สูงแนวดิ่ง (ELECTRIC SCISSOR LIFTS) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107151022) | งบประมาณ 1,035,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาเช่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณ ปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107150503) | งบประมาณ 3,000,000.00
ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107148890) | งบประมาณ 500,000.00
ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา    20 ต.ค. 2560
      จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 6 สูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 60107148614) | งบประมาณ 740,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิได้เพื่อใช้ในการทดสอบภาชนะสัมผัสอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107148113) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107145394) | งบประมาณ 770,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ)    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องพักนักศึกษา ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 45 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107143685) | งบประมาณ 2,925,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต รภท.ศอพท. (เครื่องแยกและตรวจสารด้วยของเหลว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107137870) | งบประมาณ 3,050,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก    20 ต.ค. 2560
      จัดหารถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (เลขที่โครงการ : 60107136968) | งบประมาณ 787,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างงานวางท่อขยายเขตฯ ให้กับนายดำรัส แซ่ตั้ง บริเวณ ม.8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.แะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107136871) | งบประมาณ 813,000.00
เทศบาลตำบลบ่อพลับ    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร เลียบถนนทางหลวง หมายเลข 3036 สาย นฐ.-ดอนตูม หมู่ที่ 6 บ้านสระหลวง ตำบลบ่อพลับ เทศบาลตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107127449) | งบประมาณ 1,637,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินการออกแบบ ตกแต่ง ติดตั้ง และดำเนินการ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กกลุ่ม ปตท. ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107121717) | งบประมาณ 4,000,000.00
กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานทดแทนของ สทส. ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107110248) | งบประมาณ 9,254,000.00
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ CU PAVILION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107110098) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมชลประทาน    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างงานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองโพธิ์ ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107108476) | งบประมาณ 1,400,000.00
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107108207) | งบประมาณ 1,512,000.00
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107105698) | งบประมาณ 7,088,900.00
สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107103196) | งบประมาณ 787,000.00
กรมท่าอากาศยาน    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสื่อสารดาวเทียม 7 แห่ง ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น และท่าอากาศยานตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107100289) | งบประมาณ 3,465,000.00
กรมท่าอากาศยาน    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ 7 แห่ง ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น และท่าอากาศยานตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107099648) | งบประมาณ 1,365,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านคลองโมง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหลักชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107095435) | งบประมาณ 643,000.00
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107094519) | งบประมาณ 15,590,400.00
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (38 คน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107091792) | งบประมาณ 9,443,820.00
โรงพยาบาลสงฆ์    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107090753) | งบประมาณ 688,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107088825) | งบประมาณ 2,790,000.00
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (Walk through) พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107088725) | งบประมาณ 960,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อระบบบริหารจัดการเข้าใช้เครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107084760) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น(รวมชั้นใต้ถุน) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107084378) | งบประมาณ 17,998,500.00
สถาบันการบินพลเรือน    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basics of Electrical Engineering and Eletronics Experiment Trainer) จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107081140) | งบประมาณ 2,996,000.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิงอากาศยาน จำนวน ๓๗ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107080869) | งบประมาณ 5,180,000.00
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างงานบริหารจัดการอาคารและสถานที่พร้อมอะไหล่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107076603) | งบประมาณ 26,000,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อระบบซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107075560) | งบประมาณ 4,954,956.00
กรมการปกครอง    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อโครงจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และจัดเก็บพิกัดบ้าน (House GIS) สำหรับสารสนเทศการทะเบียน ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107075387) | งบประมาณ 18,371,600.00
กรมทางหลวง    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริหารจัดการระบบควบคุมการอำนวยการจราจรด้านความปลอดภัยศูนย์บริหารจัดการจราจรกลางมอเตอร์เวย์ (Traffic Management Center) ลาดกระบังและพัทยา พร้อมปรับปรุงโปรแกรมระบบเพื่อรองรับตามความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107072385) | งบประมาณ 16,000,000.00
กรมการขนส่งทางบก    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลแบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107070379) | งบประมาณ 1,320,913.00
คระเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องบดตัวอย่าง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107070139) | งบประมาณ 900,000.00
กรมควบคุมโรค    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107066532) | งบประมาณ 603,000.00
กรุงเทพมหานคร    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107066318) | งบประมาณ 1,998,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน (งวดประจำเดือน ธันวาคม 2560 ถึง กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107062249) | งบประมาณ 7,916,666.00
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107047431) | งบประมาณ 1,566,455.00
กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 13(กรุงเทพ)    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำงานก่ออาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว ของสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน ถึง ดอนเมือง กม.20+800 ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107047210) | งบประมาณ 16,335,000.00
กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 13(กรุงเทพ)    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ถึง แยกนพวงศ์ ถึง บางเลน ระหว่าง กม.20+480 ถึง กม.32+537 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 27,570 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107046991) | งบประมาณ 19,600,000.00
กรมสอบสวนคดีพิเศษ    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ (Cellular Jammer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107021889) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง วัดนาบุญ ตอน 2 จ.ปทุมธานี ระหว่าง กม.7+457 ถึง กม.14+420 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107019320) | งบประมาณ 19,600,000.00
กรมทางหลวง    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่ ถึง คลองบางหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.59+535 ถึง กม.60+044 ปริมาณงาน 5,220.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107019185) | งบประมาณ 14,700,000.00
กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์ ถึง พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.7+500 ถึง กม.11+060 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 15,925.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107019032) | งบประมาณ 11,760,000.00
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107001490) | งบประมาณ 1,105,740.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    20 ต.ค. 2560
      สอบราคาจ้างจ้างเหมางานตัดเปลี่ยน Stub Tube LP. Evap. O/L Hrd. จำนวน 684 Joint โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรี RGC-C10 (HRSG11,12) ระยะเวลาจ้าง 24 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560 (93.14.18.00 ) (เลขที่โครงการ : 60106001202) | งบประมาณ 790,430.40
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกการเข้า ออกงาน และเข้าออกห้องทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60097287133) | งบประมาณ 939,460.00
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 54 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะเวลา 10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60097258686) | งบประมาณ 2,050,000.00
กรมการแพทย์    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 90,000 test ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60097226660) | งบประมาณ 14,850,000.00
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่่ 6 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อรถลากจูง ขนาด 50 ตัน พร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60097189412) | งบประมาณ 10,400,000.00
กองทัพบก โดย กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60097160899) | งบประมาณ 31,289,600.00
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน    20 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60097062356) | งบประมาณ 7,360,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเผาขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107147801) | งบประมาณ 1,750,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันที่ควบคุมสภาวะแบบอัตโนมัติตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107147375) | งบประมาณ 3,327,700.00
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107144151) | งบประมาณ 1,232,000.00
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ระบบการผลิตเสมือนจริง จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107144069) | งบประมาณ 1,800,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำในตัวอย่างสารเคมีและวัสดุอ้างอิงตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107142319) | งบประมาณ 2,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเก็บขยะในตำบล ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107142145) | งบประมาณ 989,000.00
กรมศุลกากร    19 ต.ค. 2560
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาดเอ4 80 แกรม จำนวน 30,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 60107141292) | งบประมาณ 2,568,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อกล่องเก็บอะไหล่ ขนาด ๒๐๕x๓๓๐x๑๕๕ มิลลิเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107140104) | งบประมาณ 646,800.00
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 ราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107139560) | งบประมาณ 3,288,000.00
โรงเรียนธัญบุรี    19 ต.ค. 2560
      ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (เลขที่โครงการ : 60107139440) | งบประมาณ 1,600,000.00
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างรื้อถอน ขนย้าย ติดตั้ง ชุดนิทรรศการมิวเซียมติดล้อ 4 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107139276) | งบประมาณ 1,650,000.00
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม Noise Market ครั้งที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107139130) | งบประมาณ 765,000.00
กรมชลประทาน    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อหินย่อย เบอร์ 2 - ทรายหยาบ จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุง ปตร.ปากคลองระบาย 1 ซ้าย - ป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107137450) | งบประมาณ 2,373,181.54
กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์(วิบาก) ขนาดไม่ต่ำกว่า 140 ซีซี จำนวน 50 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107137434) | งบประมาณ 3,850,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 400 เควีเอ. และขนาด 500 เควีเอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107136846) | งบประมาณ 756,704.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างสร้างเขื่อนภายในศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107136079) | งบประมาณ 2,237,400.00
ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา    19 ต.ค. 2560
      จัดซื้อหัวปั่นเหวี่ยงชนิดแนวราบ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 41,000 รอบต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 60107135739) | งบประมาณ 600,000.00
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างจัดงาน รวมพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107135317) | งบประมาณ 5,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการสื่อสารสังคมเพื่อการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ. 2560-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107135240) | งบประมาณ 4,500,000.00
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับ Cyber Security ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107134890) | งบประมาณ 4,534,103.00
เทศบาลตำบลบางกระสั้น    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าใช้น้ำประปา ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107132897) | งบประมาณ 1,200,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะพร้อมกำจัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107132126) | งบประมาณ 807,900.00
วิทยาลัยพณิชยการบางนา    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียน 11 เดือน (เลขที่โครงการ : 60107129728) | งบประมาณ 1,723,700.00
กรมชลประทาน    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถขุด (รถ.718) จำนวน 67 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107129049) | งบประมาณ 1,148,000.00
กรมชลประทาน    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107128533) | งบประมาณ 642,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องอบกระดาษแบบหมุน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107126620) | งบประมาณ 930,000.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์เอนกประสงค์ 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107125319) | งบประมาณ 3,500,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับสร้างตัวอย่างต้นแบบ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107124535) | งบประมาณ 950,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างทำของขวัญวันเด็ก กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107121729) | งบประมาณ 5,000,000.00
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107121184) | งบประมาณ 700,000.00
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการและประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107116329) | งบประมาณ 2,843,150.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วัดและเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่างและขา ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107110187) | งบประมาณ 748,000.00
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์ปฏิทินและ สคส. พร้อมจัดส่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107109398) | งบประมาณ 1,200,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วัดและเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนบนแบบแยกส่วน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107103289) | งบประมาณ 748,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการประชุมสำหรับห้องบัญชาการยุทธศาสตร์ (War Room) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107100294) | งบประมาณ 576,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107098394) | งบประมาณ 1,700,000.00
สำนักงานกิจการยุติธรรม    19 ต.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107095161) | งบประมาณ 34,384,000.00