สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ (จ่าฮูกสอนเด็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127241169) | งบประมาณ 551,600.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี)    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนภายนอกดำเนินการติดตั้ง ,ย้าย ,รื้อถอน ,ตัดฝาก และสับเปลี่ยนมิเตอร์ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127208320) | งบประมาณ 941,600.00
กรมชลประทาน    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเสาเข็ม คอร.รูปตัว I ขนาด 0.40x0.40 ม. ยาวประมาณ 22.00 ม.พร้อมตอกและอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยและแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร (คบ.ภาษีเจริญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127176716) | งบประมาณ 24,538,104.00
กรุงเทพมหานคร    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถงับผักตบชวาความยาวแขนไม่น้อยกว่า 8.5 เมตร ประกอบบนรถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์งับผักตบชวา 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127175629) | งบประมาณ 3,900,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก ชนิดควบคุมแรงดันและชนิดไม่สอดใส่ท่อ พร้อมด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127165004) | งบประมาณ 850,000.00
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127121679) | งบประมาณ 1,100,000.00
มหาวิทยาลัยรามคำแหง    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127102058) | งบประมาณ 2,105,200.00
เทศบาลตำบลบ่อพลับ    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127098502) | งบประมาณ 2,400,000.00
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127097691) | งบประมาณ 14,200,000.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อCisco Access Point ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127084947) | งบประมาณ 700,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี แบบกระบะบรรทุกติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายด้านท้าย (ลิฟท์ไฮดรอลิคยกของ) 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127083590) | งบประมาณ 8,508,000.00
กรมการขนส่งทางบก    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบควบคุมการอบรมและทดสอบทั่วไทย (E-classroom 2) ตามโครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อใบอนุญาตเพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทางยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127072192) | งบประมาณ 5,317,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา จำนวน 80 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127068344) | งบประมาณ 84,789,678.48
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127022698) | งบประมาณ 1,968,800.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA Scan) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127013447) | งบประมาณ 6,500,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 29 คัน เพื่อใช้รับ-ส่งผู้ปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานไทรน้อย ระยะเวลาการจ้าง 11 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เลขที่ หปฟธ.(จ.)21/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127004639) | งบประมาณ 12,822,669.00
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117492538) | งบประมาณ 814,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างกำจัดของเสียอันตรายและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่ของสถาบันนวัตกรรม ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117476482) | งบประมาณ 1,875,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117476417) | งบประมาณ 5,152,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มโรคติดเชื้อและสารชี้บ่งมะเร็ง จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117432777) | งบประมาณ 3,200,000.00
กรมการแพทย์    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117416469) | งบประมาณ 11,293,600.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 75 MG CAPSULE จำนวน 1 รายการ (ย.227/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117316055) | งบประมาณ 12,519,000.00
การประปานครหลวง    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำบ่อกรองน้ำ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ จำนวน 1 งาน เลขที่ ซล.(ฝบอ)14/2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117314929) | งบประมาณ 2,996,000.00
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการเทคนิคและนวัตกรรมยานยนต์คอมมอนเรล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117310800) | งบประมาณ 1,400,000.00
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องตรวจสอบรางและล้อแบบ Phased Array Ultrasonic จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117310623) | งบประมาณ 7,800,000.00
การประปานครหลวง    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบ Load Balancer จำนวน 2 ชุด เลขที่ ซล.37/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117196308) | งบประมาณ 4,280,000.00
การประปานครหลวง    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำขนาด ศก.1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว พร้อมก้านและแหวนยูเนียน และปะเก็นยาง จำนวน 3 รายการ ในพื้นที่ภาค 2 เลขที่ ซท.55/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117183039) | งบประมาณ 53,435,800.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างทำสาย Service entrance cable 1 x 35 Sq.mm (Blue) ( Code 6145-215-03600 ) จำนวน 237,000 เมตร จาก Electrolytic copper cathode ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA2-8506-TGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117083559) | งบประมาณ 5,751,421.20
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบ EMR Scan จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117051037) | งบประมาณ 8,949,080.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    19 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อสีสำหรับซ่อมทำเรือ สนับสนุน อจปร.อร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107030292) | งบประมาณ 10,097,490.00
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127280298) | งบประมาณ 2,995,600.00
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการจัดประชุมสัมมนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127272126) | งบประมาณ 649,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนและสาหร่าย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127270639) | งบประมาณ 1,959,500.00
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127270220) | งบประมาณ 560,500.00
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127269777) | งบประมาณ 1,000,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127268655) | งบประมาณ 900,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดประมวลผล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127268409) | งบประมาณ 550,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดพื้นที่อาคารหอพักแพทย์ และพยาบาล ๑๘ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127265334) | งบประมาณ 918,000.00
สำนักงานประกันสังคม    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127265184) | งบประมาณ 828,000.00
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127264187) | งบประมาณ 1,373,000.00
จังหวัดปทุมธานี    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถตู้พยาบาล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127263231) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรายการปืนยิงตาข่าย 100 กระบอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127262575) | งบประมาณ 2,140,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการ การศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127260658) | งบประมาณ 800,000.00
กรมสารบรรณทหารบก    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การพิมพ์แบบพิมพ์ ทบ.สายงานสัสดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127260582) | งบประมาณ 667,470.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127260133) | งบประมาณ 1,100,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Academy ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127259713) | งบประมาณ 2,000,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127259016) | งบประมาณ 2,561,000.00
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเรียงเอกสาร และครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127258345) | งบประมาณ 1,658,500.00
สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 2    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานดูแลรักษาความสะอาดทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127256994) | งบประมาณ 508,018.20
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างการผลิตวารสารอุตสาหกรรมสารและวารสารออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127252391) | งบประมาณ 1,650,000.00
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ(Science-Math)สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127251053) | งบประมาณ 1,045,200.00
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการกำจัดมด แมลงสาบและหนู สำหรับอาคาร สป. - แจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127250921) | งบประมาณ 675,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127250637) | งบประมาณ 818,242.40
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ Intelligence ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127248793) | งบประมาณ 1,000,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาเนื้อหาสำหรับ MICE Intelligence Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127245739) | งบประมาณ 2,540,000.00
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127244849) | งบประมาณ 3,240,000.00
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบริการระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127243643) | งบประมาณ 2,000,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์สองตาพร้อมโปรแกรมวัดและคำนวณ และชุดถ่ายภาพพร้อมเครื่องขยาย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127242973) | งบประมาณ 1,800,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127234612) | งบประมาณ 1,000,000.00
การประปานครหลวง    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้ง Sluice gate และงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับบ่อตกตะกอน 3 โรงงานผลิตน้ำบางเขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127233760) | งบประมาณ 4,815,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อDigital Pressure Controller จำนวน ๑ EA เลขที่ หปฟธ.(ซ)๑๒/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127232583) | งบประมาณ 1,605,000.00
กรมวิชาการเกษตร    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาโปรแกรมประมวลผลและวิเคราะห์ภาพถ่ายสำหรับสมองกลฝังตัว จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127231069) | งบประมาณ 1,500,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์(งานงดจ่ายไฟ) ประจำปี2562 กฟส.สชข. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127229922) | งบประมาณ 949,090.00
สถาบันพระปกเกล้า    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการเคลื่อนที่และสื่อการเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษา (Mobile Museum) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127226586) | งบประมาณ 4,000,000.00
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสีขาวชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 23,400 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127211542) | งบประมาณ 2,223,000.00
กรมโรงงานอุตสาหกรรม    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสี พร้อมอุปกรณ์ ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี จำนวน ๑ ชุด, ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127210889) | งบประมาณ 1,000,000.00
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อัดซื้อครุภัณฑ์สถานีอนามัย จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องมือให้การรักษาด้วยความเย็น ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2.เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127210357) | งบประมาณ 1,700,000.00
จังหวัดนนทบุรี    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออ๊อกซิเจนเหลว ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมกราคม 2562 - กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127208532) | งบประมาณ 819,000.00
จังหวัดนนทบุรี    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งตัวนำ (Digital Radiography) และเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล (Computed Radiography) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127208424) | งบประมาณ 531,000.00
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติและเวัดเปอร์เซนต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 2.โครงการจัดซื้อหัวมัลติไดโอดพร้อมแขนยึดจำนวน 1 หัว 3.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127208355) | งบประมาณ 3,620,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L๖๔๐๐DW หมึกพิมพ์ (Toner) รุ่น TN-๓๔๗๘ (จำนวนการพิมพ์ ๑๒,๐๐๐ แผ่น) จำนวน ๑๗๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127205894) | งบประมาณ 1,224,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127203860) | งบประมาณ 3,276,982.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127199892) | งบประมาณ 3,270,562.00
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) จำนวน ๒๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127191465) | งบประมาณ 802,500.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127174123) | งบประมาณ 1,968,800.00
กรมโรงงานอุตสาหกรรม    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหย (preconcentrator) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127173187) | งบประมาณ 1,950,000.00
กรมโรงงานอุตสาหกรรม    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อตู้เก็บรักษาสภาพตัวอย่าง ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127172124) | งบประมาณ 605,000.00
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม    18 ธ.ค. 2561
      ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 61127170169) | งบประมาณ 720,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปฏิกรณ์ความดันและอุณหภูมิสูงแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127166520) | งบประมาณ 2,300,500.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดกีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127165260) | งบประมาณ 1,500,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปฏิกรณ์ความดันและอุณหภูมิสูงแบบคัดกรองตัวเร่งปฏิกิริยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127165244) | งบประมาณ 2,616,500.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานรองรับนโยบายสำนักงานดิจิตอล (Smart Office) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127147661) | งบประมาณ 2,700,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127146881) | งบประมาณ 990,000.00
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพานักเรียนไปทัศนศึกษาและเดินทางไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127146562) | งบประมาณ 2,185,920.00
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 161 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127146433) | งบประมาณ 4,734,200.00
กรมบังคับคดี    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (e-Reorganization Data Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127137807) | งบประมาณ 4,397,600.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุุภัณ์ชุดเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ระบบ RTK Network จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127131814) | งบประมาณ 1,400,000.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙๐ แรงม้า จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127131367) | งบประมาณ 19,000,000.00
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ (e-12/2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127121160) | งบประมาณ 1,319,545.40
กรุงเทพมหานคร    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นตลับผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสง ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3471ND จำนวน 1,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127116666) | งบประมาณ 6,900,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    18 ธ.ค. 2561
      จ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 61127113265) | งบประมาณ 1,555,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    18 ธ.ค. 2561
      จ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 61127113080) | งบประมาณ 1,555,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บหมวด ฉ. ประเภท นมและเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127096403) | งบประมาณ 2,622,259.70
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127095379) | งบประมาณ 24,042,455.53
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ หมวด ง. ประเภทผลไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127093231) | งบประมาณ 3,500,724.70
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ หมวด ค. ประเภทผักสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127092868) | งบประมาณ 3,445,869.35
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ หมวด ข. ประเภท ไข่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127092539) | งบประมาณ 2,166,032.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ (Defibrillator and ECG Monitoring) (ถ.27/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127088652) | งบประมาณ 6,885,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะตัดกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ แบบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (ถ.15/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127087769) | งบประมาณ 15,600,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    18 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและฝึกเสริมความเป็นเลิศการผลิตครู (อาคาร66) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127085909) | งบประมาณ 7,300,200.00