สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097490051) | งบประมาณ 1,548,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบ VDO Conference ห้องประชุมใหญ่ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097488541) | งบประมาณ 900,000.00
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการ บก.ตม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097488378) | งบประมาณ 1,632,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097487722) | งบประมาณ 5,000,000.00
จังหวัดปทุมธานี    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097484144) | งบประมาณ 3,000,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้องานจัดหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตถ์ ขับเคลื่อน 2 ล้อดับเบิ้ลแคบ ใช้งานที่แขวงบำรุงทางลำพูน จำนวน 1 คัน ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097483644) | งบประมาณ 787,000.00
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาเช่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097481015) | งบประมาณ 1,600,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร รายการระบบคอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมตามโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อใช้กับงานของสำนักงานเขต 50 เขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097480354) | งบประมาณ 1,880,000.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097480080) | งบประมาณ 2,500,000.00
จังหวัดปทุมธานี    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097479647) | งบประมาณ 1,100,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097477556) | งบประมาณ 4,023,000.00
จังหวัดปทุมธานี    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097477156) | งบประมาณ 1,400,000.00
อำเภอเสนา    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097472827) | งบประมาณ 1,500,000.00
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาผู้ดำเนินการทำอาหารโครงการอาหารกลางวันนักเรียน (ถาดหลุม) โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097472202) | งบประมาณ 1,530,000.00
จังหวัดปทุมธานี    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097468937) | งบประมาณ 4,000,000.00
กรมชลประทาน    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงเสริมบาน ปตน.พระอินทราชา และ ปตร.พระอินทราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097467827) | งบประมาณ 1,550,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 4 รายการ (14 ชุด) ติดตั้ง ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก หอบังคับการบินสุโขทัย และหอบังคับการบินตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097466688) | งบประมาณ 940,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097461756) | งบประมาณ 1,343,400.00
กรุงเทพมหานคร    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097461465) | งบประมาณ 1,980,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097445733) | งบประมาณ 1,400,000.00
วิทยาเขตกาญจนบุรี    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมารถตู้บริการบุคลากรเดินทางไป-กลับ ระหว่างวิทยาเขตพญาไท ศาลายา กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097444744) | งบประมาณ 587,100.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารการลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097444687) | งบประมาณ 2,660,000.00
เทศบาลตำบลบ้านกลาง    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อพร้อมติดตั้งป้าย LED Full Color ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097438267) | งบประมาณ 3,500,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อยางรถดับเพลิงอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097421753) | งบประมาณ 1,857,520.00
เทศบาลเมืองพระประแดง    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097420565) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตผ้าใยสังเคราะห์สำหรับทำธง หน้า 60 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097416420) | งบประมาณ 2,100,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097412218) | งบประมาณ 2,000,000.00
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097408359) | งบประมาณ 793,000.00
ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานขนส่งผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ประจำรถเทรลเลอร์ จำนวน 10 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097407275) | งบประมาณ 1,990,200.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อHex Bolt with Washer and Spacer 1X5 In.(Bolt Head and Thred Make By Forming) Steel Reference Mechanical Properties Class 10.9,Tensile Strengh 100-100 Kgf.Min/ตารางมิลลิเมตร ของรถจักร GEA. จำนวน 864 Sets. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097399246) | งบประมาณ 590,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างซ่อม Cooler Compressor Knorr Type VV๔๕๐/๑๕๐-๔ รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน ๑๐ Sets. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097396509) | งบประมาณ 1,102,100.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อRubber Packing Cup สำหรับรถดีเซลราง THN จำนวน 198 Pcs. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097393400) | งบประมาณ 1,240,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจารบียี่ห้อ Mobile Mobilith SHC 460 Lithium complex systhetic grease จำนวน 6 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097377797) | งบประมาณ 810,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097359682) | งบประมาณ 1,300,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพภายในรถโบกี้บรรทุกช่วยอันตราย (บรช.) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097357163) | งบประมาณ 900,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อสบู่ น้ำยา และน้ำหอมปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097343126) | งบประมาณ 971,500.00
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างทำกันซึมบริเวณพื้นชั้น 5 และดาดฟ้าชั้น 16 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097334245) | งบประมาณ 790,000.00
กรมการค้าภายใน    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการกำกับดูแลราคาสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097334088) | งบประมาณ 1,420,000.00
โรงพยาบาลบางเสาธง    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097333980) | งบประมาณ 1,500,000.00
กองทัพบก โดย กรมยุทธโยธาทหารบก    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของ กรมยุทธโยธาทหารบก กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097331478) | งบประมาณ 691,600.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบอุปกรณ์วัดระดับน้ำมันและอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ คลัง ชพ.กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097325407) | งบประมาณ 3,500,000.00
เรือนจำกลางบชางขวาง กรมราชทัณฑ์    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอาหาร(อาหารดิบรายสิ่งและเครื่องปรุง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง เรือนจำกลางบางขวาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097316495) | งบประมาณ 82,108,178.00
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน(ถาดหลุม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097303932) | งบประมาณ 1,156,000.00
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097302724) | งบประมาณ 745,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1 - 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097289866) | งบประมาณ 696,200.00
ศาลจังหวัดปทุมธานี    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097289399) | งบประมาณ 1,648,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือชนิดผสมเอนไซม์(LF) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097288240) | งบประมาณ 1,424,640.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน    19 ก.ย. 2561
      เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (เลขที่โครงการ : 61097280999) | งบประมาณ 3,990,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กใส่เสื้อผ้าทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097280455) | งบประมาณ 2,607,150.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเตียงเหล็กทหาร 2 ชั้น พร้อมไม้กระดานปูเตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097273310) | งบประมาณ 4,819,500.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ E Smart Classroom ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097272649) | งบประมาณ 7,600,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการเรียนการสอน Education 4.0 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097268715) | งบประมาณ 1,990,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV , HBs Ag , Anti HBs และ Anti HCV จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097266654) | งบประมาณ 1,110,592.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาลำปาง และสาขาลำพูน ในสังกัดสำนักงานเขตเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097265437) | งบประมาณ 1,335,360.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Amenity) จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097265346) | งบประมาณ 4,700,000.00
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่ต่างตามที่เทศบาลเมมืองบึงยี่โถกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097264925) | งบประมาณ 5,100,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างซ่อม Turbocharger ของเครื่องยนต์ Cummins KTA50L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Sets. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097264020) | งบประมาณ 1,157,975.40
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาคารสำนักงานและอาคารต่างๆของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097263914) | งบประมาณ 1,932,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097257936) | งบประมาณ 749,700.00
กองงบประมาณ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097256816) | งบประมาณ 722,400.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097251997) | งบประมาณ 900,000.00
การเคหะแห่งชาติ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดภูเก็ต (กะทู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097249826) | งบประมาณ 1,110,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อกระดานปูเตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097243806) | งบประมาณ 731,640.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลพลวัต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097231163) | งบประมาณ 2,599,000.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อถังนิรภัยวัตถุระเบิด (BOMB BASKET) จำนวน 6 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097229119) | งบประมาณ 1,200,000.00
กรมสรรพสามิต    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097222595) | งบประมาณ 1,000,000.00
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาเช่าจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร และเครื่องโทรสาร ของสำนักงานใหญ่ เขต และสาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097221082) | งบประมาณ 3,650,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตผ้าห่มและหมวกกันหนาว ภายใต้โครงการ ธ.ก.ส. คู่ใจสู้ภัยหนาว ปีบัญชี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097218455) | งบประมาณ 1,900,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อSecondary Rack พร้อม button head spool pin และ self-locking cotter สำหรับใช้กับลูกถ้วยล้อปอร์ซเลน 2 ลูก ทำด้วยเหล็กเส้นแบน (Code 5615-031-00200) จำนวน 6,000 ชุด ตามรหัสเลขที่ MA1-8613-WHZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097215892) | งบประมาณ 794,475.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดตัวอย่างแบบอัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097200879) | งบประมาณ 3,210,000.00
กรมชลประทาน    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดคลื่นไหวสะเทือน (Exploration Seismograph) พร้อมอุปกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097183697) | งบประมาณ 7,000,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (IP CCTV) สำหรับศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097172891) | งบประมาณ 4,575,855.00
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097154558) | งบประมาณ 948,000.00
เทศบาลตำบลบ่อพลับ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097125193) | งบประมาณ 575,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถุงขยะพลาสติก จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097106895) | งบประมาณ 2,250,000.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดผิวทางไหล่ทาง (โดยรถดูดกวาด) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097088499) | งบประมาณ 7,810,605.00
องค์การเภสัชกรรม    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ และดูแลรักษาบรรจุภัณฑ์ (ไม่ควบคุมอุณหภูมิ) จำนวน 1500 พาเลท ระยะเวลา 23 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097063822) | งบประมาณ 13,935,412.50
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โซลพิเดม ทาร์เทรต ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัม/เม็ด Zolpidem tartrate tablet 10 mg/tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087697363) | งบประมาณ 5,352,000.00
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087633095) | งบประมาณ 6,050,000.00
กรมศิลปากร    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087611915) | งบประมาณ 2,467,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 850,000 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087609831) | งบประมาณ 6,927,500.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบจัดการตรวจสอบภัยคุกคามและป้องกันช่องโหว่บนแอพพลิเคชั่น (Application Security Management) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087548135) | งบประมาณ 3,800,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ พร้อมโซลูชั่น Mobile application สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087459105) | งบประมาณ 8,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบประปาสุขาภิบาลและบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087378098) | งบประมาณ 1,950,000.00
กรมประมง    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087296508) | งบประมาณ 550,000.00
การประปานครหลวง    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องต้มระเหยคลอรีน ขนาด 200 กก./ชม. หมายเลข 3 และ 4 โรงจ่ายคลอรีน 1 โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ซล.(ฝบย) 10/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087051121) | งบประมาณ 4,542,150.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารข้อมูลกลางของสำนักงาน กสทช. [ระบบกลางการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ระบบกลางการบริหารการรับชำระตามใบแจ้งหนี้ (Bill Payment)] ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077531164) | งบประมาณ 9,800,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมชุดกลับภาพอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077252479) | งบประมาณ 5,880,000.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    19 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบวิทยุสื่อสาร (ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027280762) | งบประมาณ 2,000,000.00
อำเภอนครหลวง    18 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก /ปรับปรุงพัฒนาแลนด์มาร์ค/สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097459908) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์    18 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097459777) | งบประมาณ 549,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม    18 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการดูแลระบบภายในอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097459633) | งบประมาณ 3,600,000.00
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    18 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ทำการ หน่วย ส.จว.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097459223) | งบประมาณ 867,600.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์    18 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097459026) | งบประมาณ 710,125.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์    18 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสินค้าของศูนย์กระจายสินค้า (CDC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097459002) | งบประมาณ 848,125.00
อำเภอนครหลวง    18 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก /ปรับปรุงพัฒนาแลนด์มาร์ค/สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมอญ หมู่ที่ 1 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097458945) | งบประมาณ 1,500,000.00
เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย    18 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097457258) | งบประมาณ 600,000.00
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ    18 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดหาโปรแกรมบริหารจัดการระบบคอลเซ็นเตอร์ ระบบบันทึกเสียง และรับเรื่องร้องเรียนสนับสนุนการปฏิบัติงาน UCEP ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097456819) | งบประมาณ 920,000.00
อำเภอภาชี    18 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097456772) | งบประมาณ 1,175,000.00
อำเภอนครหลวง    18 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก /ปรับปรุงพัฒนาแลนด์มาร์ค/สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสกัดน้ำมันใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097456589) | งบประมาณ 1,500,000.00