สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
โรงเรียนเทพศิรินทร์    20 เม.ย. 2561
      จ้างทำโต๊ะและเก้าอี้สแตนเลส จำนวน 100 ชุด (เลขที่โครงการ : 61047236752) | งบประมาณ 1,100,000.00
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบำรุงรักษาระบบหน่วยงานผู้ใช้งานภาคใต้ สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสานสนเทศแบบศูนย์และโปรแกรมประยุกต์ (D22) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047235963) | งบประมาณ 1,000,000.00
สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุดาดผิวจราจร,งานอาคารระบายน้ำ,วัสดุเครื่องหมายจราจรและป้ายโครงการ จำนวน ๔๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047233229) | งบประมาณ 1,103,669.56
สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047233014) | งบประมาณ 1,774,360.00
จังหวัดนครปฐม    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมอบรม เชื่อมโยงตลาดศึกษาดูงานและทดลองตลาด พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047223095) | งบประมาณ 2,581,240.00
เทศบาลตำบลบางขะแยง    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างตกแต่งอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047222618) | งบประมาณ 1,000,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047222581) | งบประมาณ 1,114,400.00
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและสื่อเสริมการเรียนรู้ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047220065) | งบประมาณ 1,122,551.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงแคมป์คาร์ สบน.ตห. กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047219096) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047208025) | งบประมาณ 800,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ คนทุกช่วงวัย SOOK Festival ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047196017) | งบประมาณ 1,200,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับอาคารเรียน เอ2 และ เอ5 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047189525) | งบประมาณ 2,918,960.00
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางวัว)    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บางวัว)ภาคเรียนที่ 1/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047174345) | งบประมาณ 2,034,000.00
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาเช่าจัดซื้อสัญญาณเครือข่าย Internet สำหรับระบบควบคุมและบังคับบัญชา ณ หน่วยผู้ใช้งานภาคใต้ เพื่อบำรุงระกษาระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047154869) | งบประมาณ 800,000.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาเช่ารถผู้บริหาร Toyaota Alpharrd 2.5 HV แบบลิสซิ่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047146381) | งบประมาณ 9,160,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (Analog Switch Off) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047137677) | งบประมาณ 1,000,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงไฟฟ้าสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ ใช้งานที่ สฟป. , สรจ.หใ. , สรพ.ปพ. , หน่วย 10 อน. , หน่วย 10 ชม. , หน่วย 10 รท. , พตร.นค. (งทป.เลขที่ 45/2561) จำนวน 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047080578) | งบประมาณ 1,652,000.00
โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047080515) | งบประมาณ 1,570,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047056392) | งบประมาณ 4,649,915.70
กรุงเทพมหานคร    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อต้นไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047052558) | งบประมาณ 1,300,000.00
กองทัพบก    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม. จำนวน 2,338,560 ชนวน (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืนและอื่นๆ) รวม 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047051853) | งบประมาณ 1,245,420.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบฝึก (ผ้าลายก้างปลาสีกากีแกมเขียว) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047039987) | งบประมาณ 613,364.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจและสารควบคุมคุณภาพทางพยาวิทยา จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047031104) | งบประมาณ 3,276,200.00
ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผนังกั้นห้องสำเร็จรูป (Partition) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047006948) | งบประมาณ 541,000.00
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างผู้ตัดเย็บชุดยูนิฟอร์ม (เครื่องแบบพนักงาน) (Cotton 100%) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037509864) | งบประมาณ 963,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ จำนวน 120,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037482157) | งบประมาณ 2,148,000.00
เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037475723) | งบประมาณ 1,574,000.00
โรงงานยาสูบ    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037444277) | งบประมาณ 4,800,000.00
องค์การเภสัชกรรม    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อBoiler ขนาด 2 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037317470) | งบประมาณ 4,708,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลือง แบบด้านเดียว ชนิด LED จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037316516) | งบประมาณ 600,000.00
องค์การเภสัชกรรม    20 เม.ย. 2561
      กล้องวงจรปิด (11 จุด) พร้อมระบบสแกนลายนิ้วมือ (3 จุด) จำนวน 1 ระบบ (เลขที่โครงการ : 61037313972) | งบประมาณ 588,500.00
กรุงเทพมหานคร    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037300760) | งบประมาณ 12,390,000.00
การเคหะแห่งชาติ    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Hyperconvergence จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037248085) | งบประมาณ 6,000,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Video Conference สำนักงาน ปตท.ทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037209750) | งบประมาณ 6,366,500.00
เทศบาลนครนนทบุรี    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037194840) | งบประมาณ 8,160,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037048379) | งบประมาณ 8,717,000.00
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ พร้อมล่ามภาษามือ และออกอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027461046) | งบประมาณ 1,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027178211) | งบประมาณ 1,485,000.00
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017494174) | งบประมาณ 1,000,000.00
องค์การเภสัชกรรม    20 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (28 จุด) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017163436) | งบประมาณ 1,348,200.00
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047228019) | งบประมาณ 2,856,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047227414) | งบประมาณ 989,940.00
จังหวัดสมุทรปราการ    19 เม.ย. 2561
      จัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ หน้า ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ (เลขที่โครงการ : 61047224589) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047222477) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรมกิจการผู้สูงอายุ    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดงานผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047220520) | งบประมาณ 1,000,000.00
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้ออากาศยานไร้คนขับ 6 ใบพัด แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047218629) | งบประมาณ 700,000.00
โรงเรียนวัดราชโอรส    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารปัทมานุชและอาคารราชโมลี รอบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047216787) | งบประมาณ 950,000.00
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาเช่าจัดเช่ารถยนต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047216400) | งบประมาณ 2,276,560.00
กรุงเทพมหานคร    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน ๙๙๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047214709) | งบประมาณ 868,050.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047214509) | งบประมาณ 1,306,229.25
จังหวัดปทุมธานี    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง EKG moniter (แบบรวมศูนย์ 4 ตัวลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047212401) | งบประมาณ 600,000.00
กองสารวัตรและกักกัน    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047211258) | งบประมาณ 1,433,574.48
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อท่อถ่างขยายผิวหนัง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047209388) | งบประมาณ 1,028,805.00
กรมราชทัณฑ์    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในส่วนราชการสำนักงานเลขานุการกรม และสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047207820) | งบประมาณ 3,623,600.00
การประปานครหลวง    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาดำเนินงาน ดูแลและบำรุงรักษาคลองประปาฝั่งตะวันตก ตอนบน ช่วง กม.35+000 ถึง กม.106+839 เลขที่ จท(ฝรด)1/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047207515) | งบประมาณ 3,424,000.00
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047206887) | งบประมาณ 1,288,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย (ผู้ใหญ่) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047206253) | งบประมาณ 750,000.00
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047205838) | งบประมาณ 843,100.00
กรุงเทพมหานคร    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047205397) | งบประมาณ 4,760,600.00
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047204732) | งบประมาณ 1,732,000.00
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047202294) | งบประมาณ 3,516,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047197836) | งบประมาณ 2,994,800.00
สถาบันอนุญาโตตุลาการ    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาการรับรู้และและช่องทางการสื่อสาร online ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047197485) | งบประมาณ 4,500,000.00
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างศึกษาปริมาณขยะลอยน้ำบริเวณปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนบน โดยทุ่นกักขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047196308) | งบประมาณ 1,710,000.00
เทศบาลตำบลบางขะแยง    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งและปรับปรุงที่จอดรถจักรยานประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047191276) | งบประมาณ 600,000.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ความสำเร็จการดำเนินการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านสื่อออนไลน์ยอดนิยม ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047188220) | งบประมาณ 1,530,000.00
มหาวิทยาลัยรามคำแหง    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการ RU Road Show 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047187992) | งบประมาณ 600,000.00
มหาวิทยาลัยรามคำแหง    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อกระดาษปรู๊ฟ ชนิดม้วน น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 แกรม ขนาดหน้ากว้างม้วน 31 นิ้ว จำนวน 70,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047181091) | งบประมาณ 1,827,560.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ VTR นำเสนอบทบาทของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินในเขตป่าอย่างสมดุลและเป็นธรรม การเพิ่มพื้นที่ป่าแบบประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047180848) | งบประมาณ 800,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือสาระการเรียนรู้ หนังสือทักษะการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และแบบฝึกทักษะ จำนวน 142 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047180823) | งบประมาณ 653,946.00
กรุงเทพมหานคร    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047174280) | งบประมาณ 1,700,000.00
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047173976) | งบประมาณ 2,150,842.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์พร้อมบริการเปลี่ยนยางและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จำนวน 1 ประเภท (ประเภทรถใหญ่) รวม 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047171154) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047168475) | งบประมาณ 897,500.00
กรุงเทพมหานคร    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047153725) | งบประมาณ 900,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุม CCR1-3 ชั้น 2 และห้องประชมรสสุคนธ์ (มาบข่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047142543) | งบประมาณ 2,247,000.00
สถาบันราชประชาสมาสัย    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานทาสีภายนอก อาคารพักพยาบาล จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047133557) | งบประมาณ 1,342,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทดลองและเรียนรู้หลักการทำงานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047132881) | งบประมาณ 1,980,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (Billboard) จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047126629) | งบประมาณ 6,867,000.00
โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1-6 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047121623) | งบประมาณ 897,500.00
กรมการขนส่งทางบก    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อบัตรพลาสติกและวัสดุในการพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047120597) | งบประมาณ 20,319,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งระบบรดน้ำสนามฟุตบอล 1 และ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047117850) | งบประมาณ 1,750,000.00
กรมการขนส่งทางบก    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047117742) | งบประมาณ 781,000.00
กรมชลประทาน    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อหน้าต่างอะลูมิเนียมบานกระทุ้ง และอื่น ๆ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047116706) | งบประมาณ 3,150,500.00
กรมชลประทาน    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเหล็กกล่องแบน และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047116013) | งบประมาณ 1,725,400.00
กรมทรัพย์สินทางปัญญา    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2018) และจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047084428) | งบประมาณ 12,400,000.00
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินการสำรวจ โครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047074857) | งบประมาณ 3,500,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตกางเกงลำลอง (สีกากีแกมเขียว) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047065966) | งบประมาณ 987,670.00
โรงเรียนทวีธาภิเศก    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ ประจำห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047065085) | งบประมาณ 1,850,000.00
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ สำหรับศูนย์ประสานงานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (G-CERT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047051974) | งบประมาณ 5,500,000.00
ธนาคารออมสิน    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า- ออก (Access Control System) ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047049779) | งบประมาณ 2,039,700.00
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสารส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047046249) | งบประมาณ 1,796,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตผ้าห่มนอนผ้าหนาปูรองนอน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047046076) | งบประมาณ 791,820.00
กองทัพบก    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม. จำนวน 10,248,000 ชนวน (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืนและอื่นๆ ) รวม 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047045294) | งบประมาณ 4,990,520.00
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างออกแบบนิทรรศการกลางแจ้งอนุรักษ์พลังงานตามรอยพระราชดำริ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047038648) | งบประมาณ 650,000.00
กองทัพบก    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์และพัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตกระสุนปืนพก ขนาด .45 นิ้ว ชนิดธรรมดา จำนวน 500,000 นัด (กรดกำมะถันและอื่นๆ รวม 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047038189) | งบประมาณ 2,627,260.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจและสารควบคุมคุณภาพทางพยาวิทยา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047030438) | งบประมาณ 3,207,420.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อยืดคอรูปตัววี (สีกากีแกมเขียว) (พิมพ์ข้อความ กองทัพบก) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047030149) | งบประมาณ 748,030.00
องค์การเภสัชกรรม    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาแบ่งบรรจุตะไคร้หอมโลชั่น สนอ.(30 ml.) กลุ่มงานผลิตเคมีภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กองผลิตวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047023773) | งบประมาณ 1,070,000.00
ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย    19 เม.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศูนย์รักษาความปลอดภัย (96 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047022136) | งบประมาณ 8,999,848.00