ร่วมงานกับ เอส แคปปิตอล | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง

Web Programmer

ลักษณะงาน
  - พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ภายในองค์กร และโปรแกรมบนเว็บไซต์ขององค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
  1. อายุไม่เกิน 25 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความชำนาญในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP , mySQL
  4. มีความชำนาญในการเขียนโปรแกรมภาษา HTML , Javascript , CSS
  5. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ และ source code ที่เข้าใจได้ง่าย
  6. สามารถเรียนรู้ แก้ปัญหา และทำงานให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง
  7. ชอบทำงานเป็นทีม มีวินัยและมีความรับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติที่จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สามารถพัฒนา Mobile Application ได้
  2. ศึกษาหาความรู้ด้าน IT และเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ
  3. มีความรู้ด้าน Hardware และระบบ Network


เจ้าหน้าที่การตลาด

  1. ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด ,การเงิน ,บัญชี หรือ เศรษฐศาสตร์
      เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
  3. สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ดี
  4. เป็นคนละเอียด ช่างสังเกต และมีไหวพริบ
  5. มีทักษะในการฟัง และเจรจาเชิงธุรกิจ


เจ้าหน้าที่ส่วนงานบริการลูกค้า

   1. หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
   2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
   3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคล่องตัวในการทำงาน
   4. มีความขยัน อดทน และรอบคอบ
   5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
   รายละเอียดของงาน
     - ดูแลและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินให้ลูกค้า
     - ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร


เลขานุการผู้บริหาร

   1. หญิง อายุไม่เกิน 24 ปี
   2. วุฒิปริญญาตรี สาขา อักษรศาสตร์ , ศิลปศาสตร์ ,
        มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
   3. บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม
   4. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และการนำเสนอที่ดี
   5. มีความคิดสร้างสรรค์
   6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน , โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อย่างสมบูรณ์เพียบพร้อม
สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งประวัติ หลักฐานการศึกษา และรูปถ่าย ทางไปรษณีย์
หรือส่ง e-mail มาที่ : recruit@scap.co.th


หรือสามารถกรอกใบสมัครงาน online ได้ที่นี่     กรอกใบสมัครงาน online  

บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด
เลขที่ 77/144 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร 0-2406-2854, 085-111-6212 แฟกซ์ 0-2406-2850