สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสวนป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127066298) | งบประมาณ 5,000,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Cotton ball sterile จำนวน ๕ รายการ จำนวนประมาณ ๘๒๔,๐๘๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127065910) | งบประมาณ 1,179,445.70
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการจัดทำหนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เล่ม 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127065820) | งบประมาณ 1,500,000.00
จังหวัดสมุทรสงคราม    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127064288) | งบประมาณ 854,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน)    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -๘๐ องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127061954) | งบประมาณ 3,600,000.00
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127060742) | งบประมาณ 1,093,000.00
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร บก.ศรชล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127054845) | งบประมาณ 835,200.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรมInvoice Notification System INSx ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127050785) | งบประมาณ 1,997,262.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือปั่นดูดเนื้อเยื่อในโพรงมดลูกแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127046117) | งบประมาณ 2,000,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Invoice Notification System INSx กฟอ.บางปะอิน ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127045972) | งบประมาณ 927,690.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อกระบะดั้ม 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127045781) | งบประมาณ 700,000.00
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย Switch ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127039649) | งบประมาณ 1,334,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องเวิร์กสเตชั่นคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อใช้คำนวณ CFD ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127036377) | งบประมาณ 698,000.00
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริการ Cloud Computing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127030923) | งบประมาณ 3,000,000.00
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาต้นไม้ หญ้า หรือไม้ประดับเกาะกลางถนนในพื้นที่บางส่วนของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127029790) | งบประมาณ 1,591,990.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management Standard TSEMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127028581) | งบประมาณ 1,653,400.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 (มกราคม-กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127025824) | งบประมาณ 1,350,000.00
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลด้านความปลอดภัยในการบินของประเทศ (State Safety Data Collection and Processing System SDCPS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127016804) | งบประมาณ 1,500,000.00
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดวัสดุด้วยเลเซอร์แบบ CO2 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127002710) | งบประมาณ 750,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 1 น้ำยาลดน้ำและเร่งการก่อตัว ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ. แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127002655) | งบประมาณ 3,746,904.60
กรมการขนส่งทหารบก    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างซ่อมยานพาหนะบริภัณฑ์ภาคพื้น จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127000523) | งบประมาณ 1,560,000.00
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างทำงานบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร/พัสดุ (6 คน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117532520) | งบประมาณ 1,200,000.00
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Camp) นักเรียนโครงการ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117526831) | งบประมาณ 826,000.00
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Camp) นักเรียนโครงการ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117520919) | งบประมาณ 847,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Amino acid 50% + Ketoanalogues 50% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117518884) | งบประมาณ 3,788,340.00
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Camp) นักเรียนโครงการ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117517734) | งบประมาณ 791,000.00
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย    3 ธ.ค. 2564
      จ้างที่ปรึกษาจัดทำกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมการบิน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64117517140) | งบประมาณ 5,000,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Betahistine dihydrochloride 24 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117514383) | งบประมาณ 4,160,160.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา tenofovir 300 MG. + efavirenz 600 MG. + emtricitabine 200 MG. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117510700) | งบประมาณ 2,375,100.00
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องดูดควัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117510443) | งบประมาณ 930,900.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Invoice Notification System INSx ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117507616) | งบประมาณ 1,728,022.72
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Itopride 50 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117506578) | งบประมาณ 2,916,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา LEFLUNOMIDE 20 MG. TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117503394) | งบประมาณ 3,697,920.00
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี พร้อมสแกนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117499854) | งบประมาณ 950,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา NEBIVOLOL 5 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117496394) | งบประมาณ 4,084,836.56
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัย ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117492258) | งบประมาณ 1,326,800.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา escitalopram 20 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117485851) | งบประมาณ 2,938,459.72
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตรด้วยเทคนิคการห่อหุ้มไฟโตเคมีคอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117483606) | งบประมาณ 1,863,200.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุง Bus Differential Relay (87B) ประเภท Low Impedance ที่สถานีไฟฟ้าลำลูกกา 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117481128) | งบประมาณ 970,527.45
จังหวัดสมุทรปราการ    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกัน จำนวน 22 รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117470947) | งบประมาณ 14,330,544.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม แก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117467141) | งบประมาณ 3,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบเคลื่อนที่ จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117461567) | งบประมาณ 3,740,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ ๑,๓๐๐ - ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117451509) | งบประมาณ 740,000.00
กรมชลประทาน    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำท้าย River Outlet อ่างเก็บน้ำคลองสียัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117447497) | งบประมาณ 24,570,000.00
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการพัฒนาวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย และวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117446843) | งบประมาณ 1,132,400.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษา ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ กฟผ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117443040) | งบประมาณ 16,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117441031) | งบประมาณ 5,000,000.00
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117434366) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการเคลื่อนย้ายลูกระเบิดอากาศ ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117431587) | งบประมาณ 699,680.00
องค์การเภสัชกรรม    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อAIR COMPRESSOR OIL FREE ขนาด 15 KW (20HP) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117426344) | งบประมาณ 1,929,210.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องพ่วงรถดีเซลราง THN. , NKF. , ATR. , RHN. และ DAEWOO จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117421229) | งบประมาณ 3,105,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับคนปกติ ผู้ที่เป็นเบาหวาน ผู้ที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด ผู้ป่วยที่ต้องการอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 600 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117416833) | งบประมาณ 898,800.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Magnetic Resonance Imaging) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117414924) | งบประมาณ 6,500,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 15 รายการ (ว.219/65) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117414561) | งบประมาณ 4,947,680.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ว.222/65) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117409495) | งบประมาณ 4,494,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (PTCA balloon) จำนวน 700 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117401116) | งบประมาณ 2,450,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117392499) | งบประมาณ 707,409.10
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117389072) | งบประมาณ 3,167,500.00
การประปานครหลวง    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยกย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ สสล.ทย.1/2565 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117383248) | งบประมาณ 726,530.00
กรมการขนส่งทหารบก    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อของใช้สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 145 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117377210) | งบประมาณ 2,109,070.00
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการโรงงานผลิตทองแดงบริสุทธิ์และโลหะมีค่าของบริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117376672) | งบประมาณ 1,210,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดซีเอ็นซีแนวตั้ง อัตโนมัติ 5 แกน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117375831) | งบประมาณ 13,963,500.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ คือ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 40 ชุด และ 2. จอมอนิเตอร์ จำนวน 40 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117374439) | งบประมาณ 2,473,840.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด (เก็บขยะในสายทาง) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117366375) | งบประมาณ 1,237,991.04
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิกายวิภาค จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117366358) | งบประมาณ 974,150.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด (เก็บขยะในสายทาง) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117366163) | งบประมาณ 1,280,925.60
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด (เก็บขยะในสายทาง) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117365855) | งบประมาณ 1,706,400.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้ออัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117359137) | งบประมาณ 3,500,000.00
กรมควบคุมโรค    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117348418) | งบประมาณ 2,847,000.00
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อตู้ชีวนิรภัย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117331058) | งบประมาณ 700,000.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117327668) | งบประมาณ 10,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ น้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจแก๊สในเลือด จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117324530) | งบประมาณ 1,188,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 9 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117322089) | งบประมาณ 10,621,800.00
การประปาส่วนภูมิภาค    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่อง Differential Scanning Calorimetry (DSC) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117319380) | งบประมาณ 3,598,952.49
จังหวัดสมุทรปราการ    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจโรคโควิด ๑๙ อัตโนมัติ จำนวน ๓,๖๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117318834) | งบประมาณ 5,400,000.00
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องขัดผิวชิ้นงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117318781) | งบประมาณ 1,450,000.00
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อโดรนติดกล้องถ่ายภาพหลายความยาวช่วงคลื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117314897) | งบประมาณ 950,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อข้อต่อสามทางใช้ในการแพทย์ (THREE - WAY STOPCOCK FOR MEDICAL USE) จำนวน 80,000 EA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117311227) | งบประมาณ 960,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 7 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117305182) | งบประมาณ 10,395,000.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117302377) | งบประมาณ 1,680,000.00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จำนวนโดยประมาณ 600 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117287676) | งบประมาณ 1,700,000.00
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร    3 ธ.ค. 2564
      รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (เลขที่โครงการ : 64117286040) | งบประมาณ 1,358,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งพื้น พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุและเครื่องเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้ประจุไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117284984) | งบประมาณ 10,575,000.00
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดคลื่นไหวสะเทือน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117281356) | งบประมาณ 800,000.00
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 แกน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117277790) | งบประมาณ 1,600,000.00
การประปานครหลวง    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้ง Ring Main Unit 24 kV ของ Unit Substation No.2 และ 3 โรงงานผลิตน้ำสามเสน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117276245) | งบประมาณ 1,955,960.00
กรมการพัฒนาชุมชน    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 18 คัน ๆ ละ 980,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117274524) | งบประมาณ 17,640,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคลลภายนอกติดตั้งมิเตอร์ปี2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117267182) | งบประมาณ 960,678.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมางานปฏิบัติการดูแล,บำรุงรักษาอาคาร จำนวน 3 อาคาร (อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์, อาคารจุฑาธุช, อาคารสูติศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117261318) | งบประมาณ 4,131,750.00
กรมโยธาธิการและผังเมือง    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117260995) | งบประมาณ 5,000,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อAir Control Panel Part No. 7894310208 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 3 Sets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117245844) | งบประมาณ 6,709,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม ขนาดบรรจุ 32 TEST (ว.169/65) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117241716) | งบประมาณ 3,801,600.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117213831) | งบประมาณ 1,479,400.00
โรงพยาบาลราชวิถี    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117175417) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรมการจัดหางาน    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ บต.๓๙) เล่มสีน้ำเงิน จำนวน ๓๘๐,๐๐๐ เล่ม และเล่มสีส้่ม จำนวน ๒๐,๐๐๐ เล่ม รวมจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117155061) | งบประมาณ 12,000,000.00
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117144499) | งบประมาณ 524,300.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อลิฟท์ขนร่างอาจารย์ใหญ่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117137465) | งบประมาณ 1,884,000.00
การประปานครหลวง    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดค่าความขุ่นของน้ำแบบต่อเนื่องอัตโนมัติและปรับปรุงระบบรับส่งสัญญาณข้อมูลคุณภาพน้ำ งานเลขที่ ซล.ฝมธ.๖/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117063032) | งบประมาณ 8,025,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอะตอมมิคแอบซอร์พชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบเปลวไฟ (Flame Atomic Absorption Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง ประจำสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117047293) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมการแพทย์    3 ธ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 114,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107354060) | งบประมาณ 17,214,000.00