สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
จังหวัดปทุมธานี    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 21 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047152816) | งบประมาณ 1,155,000.00
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างครูชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047150695) | งบประมาณ 657,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้องานจัดหาอุปกรณ์และลิขสิทธิ์การประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047150127) | งบประมาณ 1,650,000.00
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (AI-Camera) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047148355) | งบประมาณ 520,200.00
จังหวัดปทุมธานี    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047147948) | งบประมาณ 1,320,000.00
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างครูชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047147359) | งบประมาณ 657,000.00
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ จำนวน 25 คัน ระยะเวลา 3 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047143808) | งบประมาณ 2,000,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น Bipolar Cementless Hemiarthroplasty (ไบโพลาร์) จำนวนประมาณ ๘๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047139710) | งบประมาณ 2,680,000.00
จังหวัดปทุมธานี    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047138874) | งบประมาณ 4,074,000.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    9 เม.ย. 2564
      จ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบการบริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64047138124) | งบประมาณ 2,000,000.00
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างการจ้างผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงานประจำสาขาของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047137470) | งบประมาณ 1,344,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อกล้อง Total Station จำนวน 1 Set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047117168) | งบประมาณ 535,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเติมน้ำยาระบายความร้อน และตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรดีเซลและรถดีเซลรางที่ สถานีรถไฟศิลาอาสน์ ระยะเวลา 24 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047100124) | งบประมาณ 1,327,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครี่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ จำนวน ๙ ชุด (MP 46/64) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047091051) | งบประมาณ 770,400.00
การไฟฟ้านครหลวง    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเลื่อยโซ่ไร้สายขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑๘ ชุด (MP 45/64) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047090510) | งบประมาณ 520,020.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Business Forum) และ Networking reception ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047072515) | งบประมาณ 1,300,000.00
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์ พัสดุ และครุภัณฑ์ห้องสมุดรัฐสภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047057675) | งบประมาณ 1,700,000.00
จังหวัดสมุทรสงคราม    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อส่งเสริมฟื้นฟูการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047041812) | งบประมาณ 1,950,000.00
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อกระสุนปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร ซ้อมยิง จำนวน 136,325 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047039388) | งบประมาณ 1,804,943.00
สำนักงานประจำศาลแขวงบางบอน    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลแขวงบางบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047030823) | งบประมาณ 536,000.00
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ภาคเรียนที่ 1/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047027740) | งบประมาณ 2,162,400.00
กรมการขนส่งทางบก    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047021068) | งบประมาณ 832,916.66
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Population Information Linkage Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047018824) | งบประมาณ 4,578,200.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างทำเข็มกลัดเสื้อและเนคไท บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047016531) | งบประมาณ 1,292,812.52
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037593580) | งบประมาณ 1,118,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037583605) | งบประมาณ 3,300,000.00
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037563122) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037562640) | งบประมาณ 3,800,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ชนิดหิ้วถือ แบบที่ 4) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037560622) | งบประมาณ 1,500,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อ (แบบที่ 1) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037554406) | งบประมาณ 689,000.00
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างผู้บริหารโครงการสร้างนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037554303) | งบประมาณ 3,000,000.00
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    9 เม.ย. 2564
      จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินระบบการผลิตครูในประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64037545391) | งบประมาณ 1,800,000.00
กรมการขนส่งทางบก    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) ของสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037541583) | งบประมาณ 1,485,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูก (ชนิดแรงดันลม แบบที่ 1) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037527095) | งบประมาณ 850,000.00
กรุงเทพมหานคร    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport incubator) จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037512014) | งบประมาณ 650,000.00
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037506780) | งบประมาณ 2,060,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับเครื่องปริ้น (Drum) และชุดใส่ผงหมึกเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037500812) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าชั่งน้ำหนักได้พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ จำนวน 9 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037497562) | งบประมาณ 2,160,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037492010) | งบประมาณ 1,087,997.40
กรุงเทพมหานคร    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคไม่ปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียว (EXAMINATION GLOVE) ขนาด XS,S,M,L จำนวน 50,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037486832) | งบประมาณ 8,500,000.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037480403) | งบประมาณ 1,200,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดทางศัลยกรรม จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037477684) | งบประมาณ 21,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037475928) | งบประมาณ 3,000,000.00
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (กระบะ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037472179) | งบประมาณ 900,000.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างรวบรวมข้อมูลนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางเลือกทดแทนถุงพลาสติกและสำรวจการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกทดแทนถุงพลาสติกในตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037466004) | งบประมาณ 860,000.00
การประปานครหลวง    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถยกแบบ Forklift ขนาด 2.5 ตัน เลขที่ ซล.(ฝบย) 2/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037459229) | งบประมาณ 1,068,930.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุด DRAPE ปราศจากเชื้อทำจากวัสดุสังเคราะห์ ใช้สำหรับปกคลุมบริเวณที่ทำผ่าตัดตา จำนวน 1,300 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037458245) | งบประมาณ 765,700.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037452539) | งบประมาณ 545,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กทารกแรกเกิดก่อนกำหนดความถี่สูงและชนิดควบคุมแรงดัน จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037435804) | งบประมาณ 6,900,000.00
เทศบาลนครนครปฐม    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 128 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037427296) | งบประมาณ 2,176,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037379952) | งบประมาณ 2,000,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037374111) | งบประมาณ 1,400,000.00
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและสร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037364976) | งบประมาณ 1,690,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องประมวลผลระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037359984) | งบประมาณ 7,500,000.00
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยการนวดสั่นสะเทือนด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037356054) | งบประมาณ 650,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อสีสำหรับซ่อมทำเรือ สนับสนุน อจปร.อร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037298964) | งบประมาณ 9,324,620.00
โรงพยาบาลราชวิถี    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารด้วยอัลตราซาวด์ชนิด Linear โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037281648) | งบประมาณ 5,500,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 360 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037271020) | งบประมาณ 7,200,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถ Forklift Truck ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ยกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 3 ตัน ใช้งานที่ สรป. , สรพ.ชพ. , สลด. , สอด. , สอส. และ สบด.กท. งทป.เลขที่ 34/2563 จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037226683) | งบประมาณ 6,370,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (โปรแกรมป้องกันมัลแวร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037199481) | งบประมาณ 600,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์สำหรับจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ รายการ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ (Collaborative Robots) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037166662) | งบประมาณ 2,850,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพาโนราม่าความละเอียดสูง จำนวน 1 ระบบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037004364) | งบประมาณ 10,219,177.70
การประปานครหลวง    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว จำนวน 3,400 เครื่อง เลขที่ ซค.46/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027184039) | งบประมาณ 29,649,700.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างตัดเย็บเสื้อปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการ (JACKET) ผ้าเวสปอยท์ จำนวน 1,232 ตัว ตามรหัสจัดหาเลขที่ YY4-5039-TGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027135240) | งบประมาณ 790,944.00
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับใช้งานในองค์กรทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027017530) | งบประมาณ 5,000,000.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับโครงการ THEOS ระยะที่ ๒ กิจกรรม เดินสายใยแก้วนำแสงปรับปรุงโครงข่ายสาย (Dark Fiber) ความเร็ว ๑๐ Gbps. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017490329) | งบประมาณ 36,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017213050) | งบประมาณ 6,686,400.00
การประปานครหลวง    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำขนาด ศก.1/2 นิ้ว (R มากกว่าเท่ากับ 100) สำหรับงานเปลี่ยนมาตรครบวาระ จำนวน 109,700 เครื่อง เลขที่ ซค.44/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017163945) | งบประมาณ 96,250,780.00
เทศบาลเมืองผักไห่    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017037739) | งบประมาณ 2,119,000.00
การประปานครหลวง    9 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน พร้อมติดตั้งเครนแขนยืด จำนวน 1 คัน เลขที่ ซล.19/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127287590) | งบประมาณ 5,350,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบริหารจัดการเว็บไซต์ และองค์ประกอบเว็บไซต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047135449) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรมควบคุมโรค    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อลิขสิทธิ์เพื่อต่ออายุบำรุงรักษาโปรแกรม Power BI จำนวน ๒๕ ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047135155) | งบประมาณ 2,000,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน)    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047133389) | งบประมาณ 1,509,000.00
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ (วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์) จำนวน 47 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047133087) | งบประมาณ 1,824,350.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งอาคารสำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง พร้อมสร้างฐานรากและหลังคาคลุม ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047127824) | งบประมาณ 1,200,000.00
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047125419) | งบประมาณ 1,980,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างล้างทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047123984) | งบประมาณ 1,968,800.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมระดับจังหวัด กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047123645) | งบประมาณ 1,461,500.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดหาแบตเตอรี่ของระบบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองและแบตเตอรี่ของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS) สำหรับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ และหอควบคุมการจราจรทางอากาศตรังและนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047116196) | งบประมาณ 2,420,000.00
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047107897) | งบประมาณ 810,762.40
องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องกระจ่ายข่าวแบบไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี 2563 จำนวน 11 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047107394) | งบประมาณ 850,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างผลิตและติดตั้งไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ณ อาคารการไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047099089) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดบันทึกข้อมูลทางวิสัญญีวิทยา จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047094207) | งบประมาณ 2,400,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อHydraulic Torque Wrench Set จำนวน 1 SE. เลขที่ หปฟธ.(ซ.)24/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047084804) | งบประมาณ 995,100.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic ) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047082319) | งบประมาณ 1,510,880.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้องานซื้อน้ำยาสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน จำนวน 15 รายการ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ เลขที่ หปซก.(ซ.) 24/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047072367) | งบประมาณ 5,000,000.00
โรงเรียนสตรีอ่างทอง    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047062842) | งบประมาณ 1,380,000.00
กรมอุตุนิยมวิทยา    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเสาอากาศ สายอากาศ และสายส่งกำลังพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งสายอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047061103) | งบประมาณ 2,894,300.00
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดไฟสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ชนิด HMI จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047042748) | งบประมาณ 2,500,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047033779) | งบประมาณ 3,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ชุดลูกเสือสำรอง ชุดลูกเสือสามัญ และชุดยุวกาชาด สำหรับนักเรียนโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047031853) | งบประมาณ 548,100.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    8 เม.ย. 2564
      จ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64047020501) | งบประมาณ 1,830,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047016224) | งบประมาณ 553,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงวาระรถพ่วง และงานอื่น ๆ ที่แขวง สรจ.ทส. ระยะเวลา 24 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047014810) | งบประมาณ 1,840,000.00
กรมควบคุมโรค    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อลิขสิทธิ์เพื่อต่ออายุบำรุงรักษาโปรแกรม Power BI จำนวน ๒๕ ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047007517) | งบประมาณ 2,000,000.00
เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยพร้อมไปกำจัด พื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก หมู่ที่ ๑,๒,๓ (นอกเหนือจากพื้นที่เดิม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047003235) | งบประมาณ 1,700,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อDouble Lumen Hemodialysis Catheter for Femoral Vein จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047000366) | งบประมาณ 1,160,900.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อColostomy Flange and Pouch 50 mm. จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047000325) | งบประมาณ 877,400.00
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 34 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037608371) | งบประมาณ 8,097,500.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    8 เม.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดแบบเปิด (Explor Lap) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037605000) | งบประมาณ 1,683,700.00