สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (GEP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057085064) | งบประมาณ 1,992,447.00
จังหวัดอ่างทอง    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057083609) | งบประมาณ 779,500.00
จังหวัดปทุมธานี    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057082392) | งบประมาณ 7,500,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อราวตากผ้าสเตนเลส ขนาด ๓๐๐ x ๑๒๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๓๕ ราว (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๘๒๑/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057081789) | งบประมาณ 1,225,000.00
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรม Cleantech for SMEs ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057081438) | งบประมาณ 1,200,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057080780) | งบประมาณ 840,000.00
จังหวัดนครปฐม    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057079817) | งบประมาณ 4,167,200.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน จำนวน ๓ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๘๗๘/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057078086) | งบประมาณ 3,707,000.00
จังหวัดปทุมธานี    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057077977) | งบประมาณ 5,000,000.00
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติดำเนินการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามหลักสูตรสถานศึกษา และโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057077707) | งบประมาณ 2,308,800.00
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างทำ LINE Official Account เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารรัฐบาลเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057074258) | งบประมาณ 1,750,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057073293) | งบประมาณ 1,516,500.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง (High Temperature Vacuum Furnace) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057070117) | งบประมาณ 2,000,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างทำสายคล้องบัตรแสดงตนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทั่วประเทศ เลขที่ หปจก.(จ.) 32/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057066167) | งบประมาณ 1,450,000.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฝึกสรีรวิทยาการบิน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057063658) | งบประมาณ 3,000,000.00
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายรัฐบาล (อินเทอร์เน็ต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057063196) | งบประมาณ 999,850.00
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057062207) | งบประมาณ 726,456.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ (สำหรับผู้สอน) จำนวน ๒ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๘๙๗/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057058275) | งบประมาณ 542,500.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ปฏิบัติการ จำนวน ๒๙๒ ตัว (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๘๙๙/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057054865) | งบประมาณ 1,022,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บวร On Tour ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057051143) | งบประมาณ 4,000,000.00
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อประตูป้องกันหนังสือหาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057041018) | งบประมาณ 1,156,000.00
กรมแพทย์ทหารเรือ    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057040187) | งบประมาณ 2,500,000.00
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาจากการชำรุดเสียหายของการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Help Desk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057027910) | งบประมาณ 1,600,000.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057010773) | งบประมาณ 1,370,680.00
สถาบันประสาทวิทยา    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047453641) | งบประมาณ 5,000,000.00
การประปานครหลวง    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ สร.17-3(64) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047448521) | งบประมาณ 3,297,228.75
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อคอนเหล็กหุ้มฉนวนขนาด 1.70 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง เพื่อใช้งานในพื้นที่ กฟฟ.รังสิต จำนวน 2,329 ท่อน เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กบล-100-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047443171) | งบประมาณ 5,980,872.00
เทศบาลเมืองลัดหลวง    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (เครื่องสูบน้ำแบบทุ่นลอยชนิดดับเพลิง พร้อมุปกรณ์ครบชุด) จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047432509) | งบประมาณ 1,800,000.00
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา    7 พ.ค. 2564
      โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดย EEF Contact Center (เลขที่โครงการ : 64047426806) | งบประมาณ 7,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับคลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047412349) | งบประมาณ 9,731,500.00
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047411430) | งบประมาณ 15,000,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด (Cassette Blood gas) จำนวน 200 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047359728) | งบประมาณ 1,284,000.00
กรมการค้าต่างประเทศ    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดกาแฟไทย ปี ๒๕๖๔ )HAI COFFEE EXCELLENCE ๒๐๒๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047357855) | งบประมาณ 1,025,440.00
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์สำหรับจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ๑ ระบบ รายการ ชุดเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและความร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047312633) | งบประมาณ 2,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อPVC Insulated Copper Conductor, MEA Type A ชนิดแกนเดี่ยว ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1 x 25 ตารางมิลลิเมตร (Code 6145-201-02500) จำนวน 18,000 เมตร ตามรหัสจัดหาเลขท่ี่ MA4-7523-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047301541) | งบประมาณ 1,752,467.40
การยางแห่งประเทศไทย    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเสื้อสัญลักษณ์ครูยางอาสา (เสื้อแจ็คเก็ต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047295570) | งบประมาณ 2,080,256.55
เทศบาลตำบลคลองด่าน    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกอเนกประสงค์ (ดีเซล) กระบะแบบเทท้าย) (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047241332) | งบประมาณ 1,200,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047117843) | งบประมาณ 2,500,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูดฝุ่นขนาดเล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047053338) | งบประมาณ 9,095,000.00
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037052301) | งบประมาณ 1,750,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อSuspension insulator class 52-2 for 12/24 kV (deadend) (code 6155-161-52200) จำนวน 82,000 ลูก ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP4-8940-CGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027320334) | งบประมาณ 51,778,883.60
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027265598) | งบประมาณ 807,500.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    7 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127056718) | งบประมาณ 1,300,000.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินการพัฒนากลยุทธ์เพื่อทดลองใช้กลไกการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057074897) | งบประมาณ 1,500,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายสัญญาณภายในอาคาร SAT-1 สำหรับข่ายสื่อสารรองรับระบบ CCTV ความละเอียดสูง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057073158) | งบประมาณ 995,100.00
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057069296) | งบประมาณ 941,883.00
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้น    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057065516) | งบประมาณ 1,900,000.00
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการหน่วยตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุนให้แก่ภาคีร่วมดำเนินงาน ของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057057512) | งบประมาณ 960,000.00
กรมศุลกากร    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดการบริหารระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057056908) | งบประมาณ 1,116,000.00
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ดนตรี จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057052488) | งบประมาณ 554,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน (ระยะเวลา 5 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057050490) | งบประมาณ 2,970,000.00
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดไมค์ประชุม ๑๑ คน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057047777) | งบประมาณ 2,318,000.00
จังหวัดปทุมธานี    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057047679) | งบประมาณ 3,248,000.00
กรมบังคับคดี    6 พ.ค. 2564
      จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64057042018) | งบประมาณ 940,000.00
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการเฝ้าระวังการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Security Operation and Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057028638) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057008611) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงพยาบาลบางใหญ่    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริกาารทำอาหารผู้ป่วยโรงพยาบาลบางใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047458830) | งบประมาณ 2,053,260.00
โรงพยาบาลบางซ้าย    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047454351) | งบประมาณ 1,080,000.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Smart OPD จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047448247) | งบประมาณ 2,000,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดประจำที่ (เครื่องดำ) และเสาสัญญาณชนิดกันฟ้าผ่า พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047443510) | งบประมาณ 1,100,000.00
กรมการขนส่งทางบก    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่อง Passbook ของกรมการขนส่งทางบกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047433999) | งบประมาณ 2,100,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047418815) | งบประมาณ 854,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047418520) | งบประมาณ 3,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047417862) | งบประมาณ 1,025,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการสำหรับงานออกแบบภายใน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047417301) | งบประมาณ 1,763,500.00
กรมทางหลวง    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งระบบอำนวยความปลอดภัยจุดบริการประชาชน บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047414572) | งบประมาณ 30,105,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อยา leflunomide 20 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 66,000 TAB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047403281) | งบประมาณ 3,634,620.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดไซริงค์เก็บเลือดชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว ขนาด 3 มล. (ว.1015/64) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047377341) | งบประมาณ 1,198,750.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047375819) | งบประมาณ 1,986,500.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อตะแกรงกรองลิ่มเลือดหลอดเลือดดำใหญ่ (IVC Interruption device) จำนวน 20 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047372427) | งบประมาณ 780,000.00
จังหวัดนครปฐม    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047365300) | งบประมาณ 920,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อSCREW CAP URINE CUP 60 ml. จำนวน 600 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047364970) | งบประมาณ 618,000.00
จังหวัดนนทบุรี    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๑๒,๔๘๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047349112) | งบประมาณ 9,609,600.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ว.1020/64) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047346073) | งบประมาณ 3,560,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 5 รายการ (ว.1018/64) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047345759) | งบประมาณ 3,114,770.00
การประปานครหลวง    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่างานเช่าชุดเครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน (Pressure Pump) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ สสน(จล)27/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047336015) | งบประมาณ 2,166,750.00
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047335556) | งบประมาณ 1,000,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ่รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047322724) | งบประมาณ 1,040,800.00
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ สำหรับอาคารไสวบราวน์ ชั้น 2 และชั้น 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047319269) | งบประมาณ 3,226,050.00
กรุงเทพมหานคร    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047306958) | งบประมาณ 840,590.00
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047294332) | งบประมาณ 5,168,700.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047281773) | งบประมาณ 2,633,000.00
กรมบังคับคดี    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Officejet Pro X551dw (BLACK, YELLOW, CYAN, MAGENTA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047267359) | งบประมาณ 941,315.70
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่ารถ จำนวน 2 รายการ รวม 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047229336) | งบประมาณ 4,200,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต 4 สี (4ยูนิต) ขนาดตัด 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047226943) | งบประมาณ 28,000,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบท่อน้ำนอกอาคาร และระบบสูบส่งน้ำเสีย ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047206845) | งบประมาณ 1,999,999.92
โรงพิมพ์ตำรวจ    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ 60 แกรม ขนาด 24x35 นิ้ว จำนวน 3,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047204221) | งบประมาณ 1,800,810.00
กรมการปกครอง    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint P355d จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047183589) | งบประมาณ 7,840,746.00
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการเช่าใช้รถประจำตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการจำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047176440) | งบประมาณ 4,192,800.00
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047154124) | งบประมาณ 1,200,000.00
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงสินค้า เทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047149839) | งบประมาณ 12,800,000.00
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 16 คัน และหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 7 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047127552) | งบประมาณ 13,890,800.00
กรุงเทพมหานคร    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Hydrophilic acrylic single piece จำนวน ๔๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047038613) | งบประมาณ 1,100,000.00
องค์การเภสัชกรรม    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างตัดชุดช่างและโรงพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047024016) | งบประมาณ 1,710,898.42
องค์การเภสัชกรรม    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างตัดเสื้อซาฟารีกองสอบเทียบ , ชุดซาฟารีสีเทาคลังแบบมีกระเป๋าและแบบไม่มีกระเป๋า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037607180) | งบประมาณ 965,020.75
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037442822) | งบประมาณ 2,500,000.00
องค์การสะพานปลา    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037360153) | งบประมาณ 1,440,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อU Clamp 5/8 inch (Code 6145-095-50000) จำนวน 25,000 อัน ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA4-8592-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037339061) | งบประมาณ 746,057.50
การประปานครหลวง    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (e-Saraban version 2.0) เลขที่ จล.11/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037299865) | งบประมาณ 10,700,000.00
กรุงเทพมหานคร    6 พ.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 x 8 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ จำนวน 6 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037201661) | งบประมาณ 5,400,000.00