สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
กรมการพัฒนาชุมชน    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117328604) | งบประมาณ 2,540,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสารพันธุกรรมจำเพาะแบบอัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117328394) | งบประมาณ 3,500,000.00
กรมชลประทาน    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ รวม 13 รายการ งานซ่อมแซมทุนดักสวะบริเวณปตร 13 สายล่างและทรบ.บึงฝรั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117327772) | งบประมาณ 637,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลภายในตำบลทรงคนองหมู่ที่1-6ช่วงเดือนธันวาคม2561-กันยายน2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117327124) | งบประมาณ 1,529,605.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างดำเนินงานการออกแบบเครื่องมือเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117326904) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117324982) | งบประมาณ 1,456,000.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ ของ บ.ข.๑๘ข/ค จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117324617) | งบประมาณ 1,743,645.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบสายอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117323021) | งบประมาณ 2,405,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117322048) | งบประมาณ 497,400.00
กรมอุทกศาสตร์    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบให้บริการข้อมูลแผนที่ทางทะเลในการแสดงผลรูปแบบ IHO S-52 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117318774) | งบประมาณ 800,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117317435) | งบประมาณ 558,000.00
เทศบาลตำบลลำลูกกา    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117313076) | งบประมาณ 575,000.00
กรมศุลกากร    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 370 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117312891) | งบประมาณ 511,621.00
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างขุดลอกวัชพืชในคลองสาธารณะประโยชน์ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 4,9,2,7 ตำบลห้วยพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117310251) | งบประมาณ 1,100,900.00
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117310212) | งบประมาณ 1,263,500.00
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117308137) | งบประมาณ 1,437,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อEXTENSION TUBE จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117305936) | งบประมาณ 593,600.00
กรุงเทพมหานคร    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117301913) | งบประมาณ 803,600.00
สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณสำนักงานกลาง ประจำปี 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117300399) | งบประมาณ 1,080,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อพัสดุรายการแบตเตอรี่และน้ำกลั่น จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117299802) | งบประมาณ 800,000.00
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติและเวัดเปอร์เซนต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 2.โครงการจัดซื้อหัวมัลติไดโอดพร้อมแขนยึดจำนวน 1 หัว 3.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117295349) | งบประมาณ 3,620,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (วศ.) ๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117294704) | งบประมาณ 1,200,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117294549) | งบประมาณ 584,700.00
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    21 พ.ย. 2561
      จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ระดับจังหวัด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 61117290365) | งบประมาณ 3,000,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรวิชาการประชุมองค์กร (Meetings) ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านไมซ์มาตรฐานสากล (Meetings, Incentives, Conventions) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117288668) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ บทบาท ภารกิจ นวัตกรรม ผลงานความสำเร็จและกิจกรรมการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117288493) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดเก็บเอกสารทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117288202) | งบประมาณ 1,605,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงในอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117286163) | งบประมาณ 750,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์ จำนวน 52 รายการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117279088) | งบประมาณ 798,123.70
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจดูสภาวะการควบคุมเบาหวาน(HbA1c) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117278905) | งบประมาณ 720,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดตั้ง ภายในและภายนอกอาคาร จำนวน 6 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117266854) | งบประมาณ 3,547,800.00
กรมที่ดิน    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสแกนเอกสารและเขียนภาพลงฟิล์มไมโครฟิล์ม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117265232) | งบประมาณ 880,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์สั้น ที่มีเนื้อหาไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117264186) | งบประมาณ 4,000,000.00
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117262746) | งบประมาณ 1,390,000.00
กองบัญชาการกองทัพไทย    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ (ทันตกรร) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117261768) | งบประมาณ 2,164,100.00
สถาบันโรคทรวงอก    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติพร้อมสาย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117250371) | งบประมาณ 4,500,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการต้อนรับสื่อมวลชนต่างประเทศเยือนงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117250238) | งบประมาณ 1,883,500.00
กรมการปกครอง    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำนิตยสาร Amphoe ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117235645) | งบประมาณ 1,240,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117234976) | งบประมาณ 848,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อถุงขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117232395) | งบประมาณ 1,358,500.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ส่องดูหัวกลับระดับงานวิจัย พร้อมชุดบันทึกภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117223591) | งบประมาณ 1,800,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117215987) | งบประมาณ 12,790,000.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 24 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117215454) | งบประมาณ 2,232,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบประสานและขึ้นรูปงานไม้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117213089) | งบประมาณ 1,950,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อยา SODIUM HYALURONATE INJ. 10 MG/ML,2 ML PREFILLED SYRINGE จำนวน 1 รายการ (ย.2535/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117203586) | งบประมาณ 9,202,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117198468) | งบประมาณ 1,288,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117190765) | งบประมาณ 700,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 7 รายการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117190670) | งบประมาณ 1,187,500.00
กรุงเทพมหานคร    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117190431) | งบประมาณ 7,542,600.00
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117189188) | งบประมาณ 1,776,000.00
สถาบันราชประชาสมาสัย    21 พ.ย. 2561
      ครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า) (เลขที่โครงการ : 61117188182) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117175519) | งบประมาณ 1,446,500.00
การไฟฟ้านครหลวง    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานควบคุม,ซ่อม/บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ(มีพนักงานประจำ) การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117174065) | งบประมาณ 1,333,220.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อยา RISEDRONATE 35 MG TAB 4S/BOX จำนวน 1 รายการ (ย.2530/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117172040) | งบประมาณ 5,136,000.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ลูกตาส่วนหลังและความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117170698) | งบประมาณ 1,300,000.00
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานที่ อนฐ. จำนวน 5 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117170441) | งบประมาณ 1,073,424.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุด ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117168835) | งบประมาณ 1,782,620.00
ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต โรงงาน ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117168312) | งบประมาณ 4,980,000.00
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117167912) | งบประมาณ 1,400,000.00
กรมการท่องเที่ยว    21 พ.ย. 2561
      จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 61117167707) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือด โดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117167682) | งบประมาณ 550,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานควบคุม,ซ่อม/บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ(มีพนักงานประจำ) การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ , อาคาร ICT และสาขาย่อยพระประแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117165143) | งบประมาณ 757,560.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อถังปฏิกรณ์ชีวภาพพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ ขนาด 5 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117163367) | งบประมาณ 810,000.00
กรมการค้าต่างประเทศ    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117161498) | งบประมาณ 4,452,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดทำแห้งแบบพ่นฝอย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117161414) | งบประมาณ 620,000.00
โรงพยาบาลบางบัวทอง 2    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานเคมีคลินิก จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117132440) | งบประมาณ 986,173.00
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117130436) | งบประมาณ 3,864,000.00
ธนาคารออมสิน    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117130300) | งบประมาณ 4,783,000.00
องค์การเภสัชกรรม    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมสารขนาด 30 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117127438) | งบประมาณ 2,568,000.00
ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต โรงงาน ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117122222) | งบประมาณ 3,840,000.00
ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต โรงงาน ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117121899) | งบประมาณ 3,950,000.00
ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต โรงงาน ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117121573) | งบประมาณ 4,641,000.00
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงกังหันลมผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 275 กิโลวัตต์ โครงการหลวงแม่แฮ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117120998) | งบประมาณ 1,800,000.00
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117120461) | งบประมาณ 4,158,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจจับร่องรอยสารระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (Explosive Trace Detection ETD) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117107728) | งบประมาณ 12,840,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับดึงเปิดหน้าท้อง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117107367) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบจัดการข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผ่านระบบเครือข่ายอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117077112) | งบประมาณ 1,200,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างทำวีดิทัศน์ภารกิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117072745) | งบประมาณ 1,284,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องนับเซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117072127) | งบประมาณ 856,000.00
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117071295) | งบประมาณ 626,800.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117070703) | งบประมาณ 800,000.00
กรมที่ดิน    21 พ.ย. 2561
      ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 61117069686) | งบประมาณ 800,000.00
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อ Praziquantel Tablets 600 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117065809) | งบประมาณ 773,500.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117058612) | งบประมาณ 1,495,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117056050) | งบประมาณ 957,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดตรวจชีวเคมีเพื่อแยกชนิดของเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117052626) | งบประมาณ 3,000,000.00
องค์การเภสัชกรรม    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อHPLC พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117028376) | งบประมาณ 2,247,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตรวจวินิจฉัยตัวอย่างทางการเกษตร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117026980) | งบประมาณ 1,998,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อไฟลูกศรสีเขียว จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117023668) | งบประมาณ 750,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117023171) | งบประมาณ 1,850,000.00
องค์การเภสัชกรรม    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatography) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117020133) | งบประมาณ 3,852,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลายทางด้านอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117014745) | งบประมาณ 4,000,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องสำหรับถ่ายภาพยนตร์ 35 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117009703) | งบประมาณ 4,454,900.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อตู้อบลมร้อน จำนวน 3 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117003155) | งบประมาณ 946,500.00
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดขนาด 3 มิติแบบ CNC (CNC Coordinate Measuring Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117001122) | งบประมาณ 5,951,900.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณลักษณะทางความร้อน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107346855) | งบประมาณ 2,837,700.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณไขมัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107339322) | งบประมาณ 1,650,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อStructure Analysis Set พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 Set เลขที่ หปฟธ.(ซ.)6/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107332090) | งบประมาณ 2,140,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการ Audio Video on Demand (AVoD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107316655) | งบประมาณ 9,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ    21 พ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107314373) | งบประมาณ 10,318,000.00