สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    19 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเพาะเลี้ยงและติดตามการเติบโตของเซลล์ ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057268602) | งบประมาณ 1,580,000.00
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)    19 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดประชุมชี้แจงแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057219761) | งบประมาณ 1,400,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    19 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อแหวนเหล็กกลมแบน สำหรับใช้กับสลักเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว (Code 5605-025-50000) จำนวน 200,000 อัน ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA5-8612-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057086173) | งบประมาณ 1,472,320.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    19 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ แบบห่อใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047199743) | งบประมาณ 9,192,400.00
จังหวัดสมุทรปราการ    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวนประมาณ 727 เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057267830) | งบประมาณ 1,560,000.00
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057264636) | งบประมาณ 608,774.00
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057264000) | งบประมาณ 1,706,289.00
กรมส่งเสริมการเกษตร    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057258172) | งบประมาณ 5,000,000.00
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการวิจัยสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายการบ่มเพาะนวัตกรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057256415) | งบประมาณ 4,000,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อระบบโซล่าเซลล์โคมไฟแสงสว่าง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057253293) | งบประมาณ 1,262,500.00
กองบัญชาการกองทัพไทย    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิด Picosecond (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057251550) | งบประมาณ 4,800,000.00
สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน ๓,๓๘๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057246711) | งบประมาณ 794,300.00
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ ระบบกำกับติดตามและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057240057) | งบประมาณ 5,000,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบจอแสดงคิวห้องตรวจโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057237523) | งบประมาณ 1,387,454.00
มหาวิทยาลัยรามคำแหง    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057236068) | งบประมาณ 2,500,000.00
การยางแห่งประเทศไทย    18 พ.ค. 2565
      จ้างที่ปรึกษาโครงการการประเมินและจัดทำแผนที่โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพาราด้วยข้อมูลดาวเทียม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 65057225421) | งบประมาณ 1,749,330.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลบัญชี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057223524) | งบประมาณ 6,259,486.33
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057223362) | งบประมาณ 1,375,000.00
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดสรรทุน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057221597) | งบประมาณ 1,400,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล (หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบ NAS ระบบสื่อวีดิทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057219991) | งบประมาณ 800,000.00
กรุงเทพมหานคร    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบ ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3,106 ชุด ของโรงเรียนบ้านบางกะปิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057211742) | งบประมาณ 1,397,700.00
โรงพยาบาลราชวิถี    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสีชนิด Non-Ionic Contrast Media สำหรับฉีดเข้าเส้นเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057209328) | งบประมาณ 5,919,100.00
กรุงเทพมหานคร    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้ง จำนวน ๑๐ หน่วยงาน รวม ๓๘ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057207833) | งบประมาณ 4,437,036.41
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ กพท ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057202830) | งบประมาณ 1,350,000.00
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057195908) | งบประมาณ 1,200,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเผยแพร่ศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057193336) | งบประมาณ 2,355,680.00
บริษัท ขนส่ง จำกัด    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057172577) | งบประมาณ 1,000,000.00
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057167456) | งบประมาณ 2,000,000.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งท่อน้ำดี CW พร้อมวาล์ว พื้นที่ส่วนกลางและโถงทางเดินสำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057159408) | งบประมาณ 9,500,000.00
เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057151566) | งบประมาณ 1,358,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดกล้องวีดีทัศน์ดิจิตอลฟูลเฟลมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057148188) | งบประมาณ 2,400,000.00
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อถังเก็บน้ำมันขนาด 5,000 ลิตร และขนาด 10,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057146859) | งบประมาณ 862,200.00
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดการทัศนศึกษาดูงาน สำหรับผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057144931) | งบประมาณ 1,560,000.00
เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057143057) | งบประมาณ 713,000.00
เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057142874) | งบประมาณ 850,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการด้านสถานที่และบริการงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2022 และ Bangkok E E 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057142065) | งบประมาณ 5,637,000.00
จังหวัดนนทบุรี    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057141945) | งบประมาณ 4,844,580.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชน เก็บ ขนขยะมูลฝอย เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057139590) | งบประมาณ 12,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อ/บันทึกการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057137735) | งบประมาณ 645,860.00
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน โครงการห้องเรียนพิเศษ จำนวน 3 โครงการ ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057132528) | งบประมาณ 799,932.00
โรงพยาบาลบางบ่อ    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับเครื่องทำปราศจากเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ(พลาสม่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057123788) | งบประมาณ 576,000.00
บมจ.ธนาคารกรุงไทย    18 พ.ค. 2565
      จ้างออกแบบโครงการ Energy Saving อาคารนานาเหนือและอาคารสุขุมวิท โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 65057116889) | งบประมาณ 900,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดทำของที่ระลึกเพื่อการรณรงค์หาเสียงภายใต้โครงการการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม (Plenipotentiary Conference) ค.ศ. 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057113502) | งบประมาณ 2,000,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุรองฯ ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน 4 รายการ เลขที่ติดตาม 65I041B042 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057107587) | งบประมาณ 1,149,693.60
กรมส่งเสริมสหกรณ์    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ระบบสหกรณ์ผ่านสารคดีโทรทัศน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057106412) | งบประมาณ 1,000,000.00
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057105989) | งบประมาณ 8,579,540.34
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057102438) | งบประมาณ 10,071,593.28
สถาบันโรคทรวงอก    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057101018) | งบประมาณ 703,500.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุรองฯ อุปกรณ์ประเภทโลหะ ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน 5 รายการ เลขที่ติดตาม 65I041B040 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057100150) | งบประมาณ 682,660.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ Incident Management and Audit Management ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057099135) | งบประมาณ 6,955,000.00
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    18 พ.ค. 2565
      จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน กนอ. ประจำปี 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 65057086504) | งบประมาณ 1,200,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัดการแพร่แปลกปลอมด้วยวิธี Real-time Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057085275) | งบประมาณ 6,313,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อถังคอนเทนเนอร์ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ความจุ ๘ ลบ.ม. ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู จำนวน ๑๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057085217) | งบประมาณ 1,700,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับงานออกแบบและเขียนแบบ จำนวน ๔๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057073569) | งบประมาณ 1,978,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างบุคลากรภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057063156) | งบประมาณ 2,500,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการประเมินผลความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057059098) | งบประมาณ 2,500,000.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัดผ่านกล้องและวัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057045209) | งบประมาณ 4,025,340.00
สถาบันอุทยานการเรียนรู้    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดงานเทศกาลการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057030517) | งบประมาณ 1,000,000.00
เทศบาลเมืองบางบัวทอง    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ Coding สำหรับโรงเรียนในสังกัดฯ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057026647) | งบประมาณ 1,820,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อMicrophone Set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057024130) | งบประมาณ 2,114,300.00
การไฟฟ้านครหลวง    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างงานเขียนแบบและจัดทำเอกสารประกอบการขออนุญาต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057022114) | งบประมาณ 1,024,955.57
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อซื้อชุดเครื่องมือขั้นสูง X-Ray Inspection Machine ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057010990) | งบประมาณ 7,200,000.00
สำนักงานประกันสังคม    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา ITIL และแผนการดำเนินงานต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ IT - BCP (IT Business Continuity Plan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047428886) | งบประมาณ 24,500,000.00
โรงพิมพ์ตำรวจ    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อกระดาษม้วนคาร์บอนในตัวชนิดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ รายการละ 68 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047419772) | งบประมาณ 2,056,925.20
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างตัดเย็บชุดปฏิบัติงาน/เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047411327) | งบประมาณ 524,550.00
เทศบาลเมืองลาดสวาย    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะติดตั้งเครื่องทุ่นแรง (เครน) แบบกระบะเสริม ข้างพื้นเรียบ ขนาด ๕ ตัน ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047409798) | งบประมาณ 3,200,000.00
เทศบาลเมืองลาดสวาย    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 12000 ลิตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047406963) | งบประมาณ 13,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคป ๔ ประตู จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047405916) | งบประมาณ 1,700,000.00
การประปานครหลวง    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งประปาใหม่, งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ สสป.ตม.4/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047404460) | งบประมาณ 2,999,257.08
เทศบาลเมืองบางบัวทอง    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน พร้อมอุปกรณ์ ระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบควบคุมน้ำลาย (กองสาธารณสุขฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047403174) | งบประมาณ 800,000.00
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ระบบสเตอริโอชนิดสามกระบอกตา พร้อมฐานไฟแบบ LED และชุดถ่ายภาพดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047400680) | งบประมาณ 629,000.00
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องคำนวณสมบัติเชิงกลและเชิงโมเลกุลของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047393721) | งบประมาณ 950,000.00
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047389600) | งบประมาณ 4,356,000.00
กรมปศุสัตว์    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อโบไวน์คาล์ฟซีรัม (Bovine Calf Serum) จำนวน 16,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047384975) | งบประมาณ 39,821,120.00
การประปานครหลวง    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างงานดำเนินการรวบรวม คัดแยก ลงทะเบียน และรับ-ส่งเอกสาร ของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 เลขที่ จท.1/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047375954) | งบประมาณ 929,830.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบออโต้เคลฟ (Autoclave) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047372761) | งบประมาณ 800,000.00
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047339584) | งบประมาณ 4,193,600.00
จังหวัดนนทบุรี    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047339317) | งบประมาณ 16,704,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047324933) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ และสแกนเนอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047294306) | งบประมาณ 21,594,000.00
กระทรวงการต่างประเทศ    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047258945) | งบประมาณ 654,600.00
การประปานครหลวง    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อสลักเกลียวและแป้นเกลียว ใช้กับหน้าจานมาตรฐาน จำนวน 2 รายการ เลขที่ ซค.95/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047218588) | งบประมาณ 16,520,800.00
การไฟฟ้านครหลวง    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าระบบไฮดรอลิคความสูงพื้นกระเช้า มากกว่าหรือเท่่ากับ ๒๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047210756) | งบประมาณ 13,396,400.00
สำนักงานประกันสังคม    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047023672) | งบประมาณ 75,000,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (แบบ 52-1) จำนวน 228,498 ลูก และลูกถ้วยแขวน แบบ ง (แบบ 52-4) จำนวน 29,870 ลูก เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(ลถ)-018-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037487802) | งบประมาณ 97,733,864.20
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานข่าวกรองด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบและชุดคำสั่ง AI ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037478698) | งบประมาณ 5,625,921.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. และงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037468172) | งบประมาณ 85,600,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อEye nut for 5/8 inch bolt (Code 5605-023-50000) จำนวน 15,000 อัน ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP5-8956-BGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037379671) | งบประมาณ 688,545.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุสำหรับงานผลิตแผนที่และบริหารจัดการฐานข้อมูลอุทกศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027109805) | งบประมาณ 2,007,216.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบกราวด์ และระบบป้องกันไฟกระโชก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017192400) | งบประมาณ 10,000,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    18 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 70,000 ชุด เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(ลถ)-025-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117152448) | งบประมาณ 56,175,000.00
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด    17 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการรื้อถอนและคืนสภาพพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๔ ของบริษัทฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057244104) | งบประมาณ 1,261,954.09
สำนักงานประกันสังคม    17 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057243297) | งบประมาณ 1,626,400.00
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด    17 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงตกแต่งภายในพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๖ ของบริษัทฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057242244) | งบประมาณ 3,607,018.43
จังหวัดฉะเชิงเทรา    17 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057241298) | งบประมาณ 1,300,000.00
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ    17 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน (ออนไลน์) พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057239747) | งบประมาณ 738,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    17 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057237647) | งบประมาณ 2,200,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    17 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ( พธ.1775) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057233155) | งบประมาณ 700,000.00
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก    17 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับห้องเรียน จำนวน 192 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057230297) | งบประมาณ 2,073,600.00
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด    17 พ.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057228320) | งบประมาณ 9,000,000.00