สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน    29 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างตกแต่งเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงบริเวณศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067567659) | งบประมาณ 3,499,542.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    29 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อพัสดุรองฯ ปี 2565 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 3 รายการ (65IAHEB009) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067520842) | งบประมาณ 2,769,242.39
กรุงเทพมหานคร    29 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บ ชุดพละ ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี และชุดยุวกาชาด จำนวน ๒,๐๔๒ ชุด สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067450674) | งบประมาณ 918,900.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    29 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาX-ray ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067440489) | งบประมาณ 3,868,264.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    29 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดจำลองสถานการณ์เพื่อการทดสอบผู้บริโภค (Simulation Set for Consumer Testing) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067430722) | งบประมาณ 3,996,500.00
กรุงเทพมหานคร    29 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสีข้าวกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 4 ตันต่อวัน พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067367325) | งบประมาณ 600,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    29 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067315624) | งบประมาณ 25,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)    29 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำ Web Application เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการระดมทุนสาธารณะด้วยการกำหนดแผนและโครงการสำหรับบริจาคในรูปแบบที่เหมาะสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067264669) | งบประมาณ 500,000.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    29 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแม่ข่ายเสมือน ยสท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067260546) | งบประมาณ 2,768,625.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    29 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสายสัญญาณเเละอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ยสท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067260196) | งบประมาณ 3,428,494.00
กรุงเทพมหานคร    29 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำชุดดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน จำนวน 1800 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067238023) | งบประมาณ 1,548,000.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    29 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ไม้พุ่มไม้คลุมดิน และทำความสะอาดกวาดถนน การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067152712) | งบประมาณ 3,138,096.00
การประปานครหลวง    29 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างงานจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 3) เลขที่ จท.13/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067142659) | งบประมาณ 18,664,500.91
กรุงเทพมหานคร    29 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพละ และชุดนอน สำหรับนักเรียนชั้น อ.1-2 และชั้น ป.1-6 จำนวน 4,615 ชุด ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057151085) | งบประมาณ 2,076,750.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตร โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067581147) | งบประมาณ 2,800,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อระบบการเรียนการสอนแบบไฮบริด จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067580643) | งบประมาณ 611,700.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067573597) | งบประมาณ 1,400,000.00
กรมชลประทาน    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดกระเบื้องเซรามิค และอื่นๆ รวม 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067572672) | งบประมาณ 1,103,266.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตัดชิ้นเนื้อในงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067572176) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมชลประทาน    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา และหินคลุก จำนวน ๒ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ๘ซ้าย-๒ซ้าย กม.๗+๕๒๐ ถึง กม.๙+๗๕๐ (ฝั่งขวา) ระยะทาง ๒.๒๓๐ กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067567246) | งบประมาณ 1,464,738.00
กรมการแพทย์    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้งโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายกรมการแพทย์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067566881) | งบประมาณ 8,320,000.00
กรมชลประทาน    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อหินคลุก จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ๘ซ้าย-๒ซ้าย กม.๒๓+๖๐๐ ถึง กม.๒๕+๐๐๐ (ฝั่งขวา) ระยะทาง ๑.๔๐๐ กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067560063) | งบประมาณ 735,168.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างออกแบบประสบการณ์ และจัดทำโลกเสมือนจริงรูปแบบเมตาเวิร์ส ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067556925) | งบประมาณ 3,200,000.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร้องเรียนของ ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067556784) | งบประมาณ 5,000,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดการความรู้วิชาการและสื่อสารสาธารณะ จากผลงานวิจัยของศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวเพื่อสื่อสารเชิงนโยบาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067552322) | งบประมาณ 7,000,000.00
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการแนะนำแนวทางในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067541858) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรมการขนส่งทหารบก    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สนับสนุนหน่วยในส่วนกลาง จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067530340) | งบประมาณ 5,028,600.00
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์    28 มิ.ย. 2565
      จ้างออกแบบอาคารหอพัก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 65067519032) | งบประมาณ 9,080,000.00
กรุงเทพมหานคร    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองตาเร่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067512539) | งบประมาณ 1,513,000.00
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการจัดประชุมส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067495651) | งบประมาณ 1,310,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ PEA ทางวิทยุ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067493537) | งบประมาณ 2,500,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อแผงกั้นถนนแบบพลาสติก (Barrier) พร้อมติดแผ่นสะท้อนแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067477467) | งบประมาณ 667,145.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ช่วยงานพยาบาล ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067476719) | งบประมาณ 1,509,971.55
กรมปศุสัตว์    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067469339) | งบประมาณ 5,500,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาเช่าเช่าบริการติดตั้ง บำรุงรักษาและเติมน้ำยาเครื่องสุขอนามัยภัณฑ์ ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. เลขที่ หปซก.(ซ.)50/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067467927) | งบประมาณ 4,300,000.00
จังหวัดสมุทรสงคราม    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อวัสดุออร์โธปิดิกส์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพร่งกระดูก ชนิดแยกชิ้น จำนวน ๔๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067461876) | งบประมาณ 1,057,500.00
เทศบาลตำบลบางใหญ่    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067423985) | งบประมาณ 2,400,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ พร้อมทั้งเส้นเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัด (Thoracic Hybrid Sent Graft System) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067400469) | งบประมาณ 1,400,000.00
กรมบัญชีกลาง    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067393759) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางควบคุมการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพข้างเตียงสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๖ เตียง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067363335) | งบประมาณ 3,000,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067352648) | งบประมาณ 3,263,600.00
กรุงเทพมหานคร    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดสารทึบรังสี แบบกระบอกดูดยา ๒ หัวฉีด ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067348480) | งบประมาณ 900,000.00
เทศบาลเมืองไทรม้า    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067318202) | งบประมาณ 854,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียว ขนาดระบุ 55 ตารางมิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว (Code 4010-303-30000) จำนวน 90,000 เมตร ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP5-8948-BGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067313989) | งบประมาณ 5,090,418.00
กรุงเทพมหานคร    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติ ๔ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067308130) | งบประมาณ 1,840,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง    28 มิ.ย. 2565
      โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง (เลขที่โครงการ : 65067307878) | งบประมาณ 10,100,000.00
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ขนาดและคุณภาพของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067305586) | งบประมาณ 1,500,000.00
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067305554) | งบประมาณ 2,300,000.00
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดสำหรับแช่เยือกแข็งตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067305412) | งบประมาณ 830,000.00
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดรันอิเลคโตรโฟเลซิส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067305336) | งบประมาณ 540,000.00
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพเจลด้วยระบบเซนเซอร์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067305065) | งบประมาณ 850,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Trade Show) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067299900) | งบประมาณ 19,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างการรับรู้การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067296236) | งบประมาณ 9,500,000.00
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067277369) | งบประมาณ 4,250,000.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อแผ่นยาสูบ จำนวน 172,800 กิโลกรัม (บรรจุหีบละ 200 กิโลกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067218391) | งบประมาณ 21,163,196.16
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อก๊อกน้ำเซ็นเซอร์แบบมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าในตัว จำนวน 160 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067200302) | งบประมาณ 1,078,560.00
กรมควบคุมโรค    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (b-OPV) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067178377) | งบประมาณ 800,000.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ e-Helpdesk ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067176454) | งบประมาณ 1,546,150.00
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์เวทออฟเซท (Pantone) สีต่าง ๆ รวม ๖ สี จำนวน ๓,๖๐๐ กิโลกรัม ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067161669) | งบประมาณ 1,346,400.00
การประปานครหลวง    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 5) เลขที่ จท.15/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067154897) | งบประมาณ 16,577,559.82
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดบริหารจัดการเจาะเลือด และเครื่องติด Bar code อัตโนมัติ 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067147409) | งบประมาณ 6,000,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างรถตู้โดยสาร เพื่อบริการรับ-ส่ง พนักงานกะ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1-2 เลขที่ หจบน-ห. (จ) 2/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067128560) | งบประมาณ 9,861,120.00
กรุงเทพมหานคร    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บ ชุดลูกเสือ ยุวกาชาดและชุดพละ สำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067120703) | งบประมาณ 558,900.00
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส จำนวน ๑๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067078451) | งบประมาณ 1,804,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบสื่อสารหลากหลายช่องทาง Omni-Channel Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067046336) | งบประมาณ 17,030,000.00
การประปานครหลวง    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว (R มากกว่าเท่ากับ 100) และก้านและแหวนยูเนียน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว สำหรับงานติดตั้งประปาใหม่ เลขที่ ซค.1/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057509436) | งบประมาณ 63,867,700.80
เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ตัวรถยนต์ ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057460690) | งบประมาณ 2,300,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้ออาหารประเภทต่างๆ ของฝ่ายโภชนาการ จำนวน 3 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057451534) | งบประมาณ 27,549,755.00
เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057440714) | งบประมาณ 2,400,000.00
กรุงเทพมหานคร    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาตัดเย็บตัดเย็บชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และชุดพละ ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057327591) | งบประมาณ 1,386,900.00
การไฟฟ้านครหลวง    28 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อMachine Bolt ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว (Code 5605-005-51400) จำนวน 70,000 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA5-8528-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027450773) | งบประมาณ 3,334,548.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อระบบการเรียนการสอนแบบไฮบริดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067546197) | งบประมาณ 961,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบหาค่าความหนืดของยางมะตอยตามมาตรฐาน แบบคิเนเมติค จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067543926) | งบประมาณ 642,000.00
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในโรงเรียนและชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067534378) | งบประมาณ 550,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูดน้ำเสียและตะกอนรวมทั้งขยะในบ่อน้ำเสีย บ่อที่ 1-5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067531922) | งบประมาณ 1,577,180.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาวางแผนการบริหารการสื่อสาร สื่อสุขภาพ สื่อเฉพาะคุณ Persona Health ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067528118) | งบประมาณ 1,000,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาคระดับนาโนและความต่างศักย์บนผิวอนุภาค (Zetasizer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067525841) | งบประมาณ 4,600,000.00
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อซื้อกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม ชนิดรีม ขนาด 26 x 36 นิ้ว จำนวน 1,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067509204) | งบประมาณ 1,800,000.00
กรมการขนส่งทหารบก    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ติดตั้งชุดโคมไฟวับวาบติดยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ขยายเสียง และเครื่องรับ-ส่งวิทยุมือถือ VHF/FM จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067509175) | งบประมาณ 3,052,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน ๑๔๔ เตียง ๗ ชั้น (อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.) อาคารคลอด-ผู้ป่วยหนัก ๓ ชั้น และอาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น (อาคาร ๔๐ ปี) โรงพยาบาลเสนา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067500295) | งบประมาณ 2,324,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องยิงแสงเลเซอร์ชนิดไดโอดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067490133) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ความยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067485316) | งบประมาณ 1,571,000.00
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067480269) | งบประมาณ 1,082,334.28
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067459406) | งบประมาณ 2,000,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิงอากาศยาน จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067455357) | งบประมาณ 3,338,400.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดงานเลี้ยงพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067453836) | งบประมาณ 4,280,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067453259) | งบประมาณ 2,717,680.16
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนพร้อมระบบแลนด์และไฟฟ้า จำนวน 210 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067450765) | งบประมาณ 3,475,788.00
มหาวิทยาลัยมหิดล(คณะสัตวแพทยศาสตร์)    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องขจัดการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพอันตรายสูงในอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067422325) | งบประมาณ 4,993,800.00
มหาวิทยาลัยมหิดล(คณะสัตวแพทยศาสตร์)    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบแนวตั้งขนาด 110 ลิตร ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067415202) | งบประมาณ 880,000.00
กรมขนส่งทหารอากาศ    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067413612) | งบประมาณ 2,500,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล(คณะสัตวแพทยศาสตร์)    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทดลอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067411047) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงเรียนแพรกษาวิทยา เทศบาลเมืองแพรกษา    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำอ่างล้างมือสแตนเลส โรงเรียนแพรกษาวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067411011) | งบประมาณ 1,202,016.00
มหาวิทยาลัยมหิดล(คณะสัตวแพทยศาสตร์)    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อตู้เปลี่ยนกรงสัตว์ทดลองติดเชื้อ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067403646) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงพยาบาลบางบ่อ    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันแบบคอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067403164) | งบประมาณ 607,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อระบบบริการเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในศูนย์รังสิต จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067400620) | งบประมาณ 2,000,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายเก่าศูนย์รังสิต จำนวน 1 ระบบ (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067399990) | งบประมาณ 1,000,000.00
เทศบาลเมืองไทรม้า    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067397545) | งบประมาณ 9,000,000.00
การเคหะแห่งชาติ    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067380928) | งบประมาณ 2,307,400.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    27 มิ.ย. 2565
      ประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่วภายนอกร่างกาย จำนวน 300 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067377415) | งบประมาณ 1,500,000.00